Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pergoli śmietnikowej wraz z malowaniem trzepaka"

Przedmiot:

Remont pergoli śmietnikowej wraz z malowaniem trzepaka"

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami ZARZĄDCA Spółka z o. o.
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek,
powiat: Włocławek
tel. 413 55 90 - 92, fax 413 55 90 -92 w. 19,
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,,Remont pergoli śmietnikowej wraz z malowaniem trzepaka"

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie

Specyfikacja:
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ..Zarządca" Sp. z o.o. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

Składanie ofert:
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Smolki 1 w Wieńcu Zdroju, oferta na:
,,Remont pergoli śmietnikowej wraz z malowaniem trzepaka"
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. ul. Piaski 9. Włocławek, pok. nr 2() 4.2Termin- do 14.09.2018 i. godz. I2;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. Termin realizacji robót - nie później niż: 10 grudnia 2018 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową.
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3. 3.4. 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.
"Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.