Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem

Przedmiot:

Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
Telefon: (32) 67 40 350 Telefon: (32) 67 40 200 Fax: (32) 6721532
sekretariat@szpitalzawiercie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w:
Poradni Ogólnej, ul. Powstańców Śl. 8 w Zawierciu,
Poradni dla Dzieci, ul. Powstańców Śl. 8 w Zawierciu,
Poradni Urologicznej, ul. Powstańców Śl. 8 w Zawierciu,
Poradni Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej, ul. Powstańców Śl. 8 w Zawierciu,
Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, ul. Powstańców Śl. 8 w Zawierciu,
Poradni Laryngologicznej, Powstańców Śl. 8 w Zawierciu,
Poradni Ogólnej, Piłsudskiego 80 w Zawierciu,
Poradni Kardiologicznej, ul. Piłsudskiego 80 w Zawierciu,
Poradni Laryngologicznej, Piłsudskiego 80 w Zawierciu,
Poradni Zdrowia Psychicznego, Piłsudskiego 80 w Zawierciu,
Poradni dla dzieci, ul. Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu,
Poradni Ogólnej, ul. Gałczyńskiego 1 w Zawierciu.

Dokument nr: DTZ/153/BZU/2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2018r. do godziny 10:00 w :
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
Dział zaopatrzenia
Tel 32 67 40 365

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
do 28 września 2018r.

Wymagania:
4. Warunki gwarancji
minimum 24 miesiące.
5. Warunki płatności
do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Kryteria wyboru ofert:
80% cena.
20 % okres gwarancji, przy czym 24 miesiące - 0 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 48 miesięcy - 15 pkt, 60 miesięcy - 20 pkt. Zamawiający nie dopuszcza wartości pośrednich w ilości miesięcy udzielonej gwarancji.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń
Wykonawca musi posiadać:
- świadectwa kwalifikacyjne G1/E, G2/E,
- autoryzację u producenta urządzeń
Osoby wykonujące montaż muszą posiadać:
- certyfikat personalny FGAZ,
- certyfikat personalny FGAZ dla przedsiębiorców
W/w dokumenty powinny być załączone do oferty.
8. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia
9. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dział zaopatrzenia,
,,Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
nie otwierać przed 13.09.2018r. godz. 10:00"
11. Pytania od Wykonawców
Ewentualne pytania należy kierować pod adresem e-mail zaopatrzenie@szpitalzawiercie.pl do 12.09.2018r.
Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzawiercie.pl
12. Oferta winna zawierać
a. formularz ofertowy
b. formularz asortymentowo-cenowy - opis przedmiotu zamówienia.
c. istotne postanowienia umowy
d. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa inna osoba niż wymieniona w dokumencie rejestracyjnym
e. CEIDG lub KRS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, tel.: 32 67 40 365, e-mail: zaopatrzenie@szpitalzawiercie.pl;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu jest Pan Bartosz Drej
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.