Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot:

ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Porąbka
Ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
powiat: bielski
tel.033 827-28-10 827-28-02 fax. 033 827-28-00
anna.omasta@ug.porabka.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Porąbka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE
REMONT MOSTU NA UL. POZIOMKOWEJ W SOŁECTWIE PORĄBKA W KM 0+012
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą ,,Remont mostu na
ul. Poziomkowej w sołectwie Porąbka w km 0+012" zlokalizowanego w Porąbce przy
ul. Poziomkowej, na działce nr 6686/1.
2. Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmuje:
1) Oczyszczenie dna cieku z namułów z rozplantowaniem
2) Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych, powierzchnie przyczółków i skrzydeł
3) Uszczelnienie pęknięć zaprawami renowacyjnymi
4) Gruntowanie powierzchni betonu preparatami głębokopenetrującymi
5) Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10 m3
6) Umocnienie koszy kamienno-siatkowych
7) Umocnienie dna z betonu
8) Wykonanie narzutu kamiennego
1
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do Zaproszenia -
Dokumentacja techniczna (zwana dalej ST), na którą składają się:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
2) przedmiar robót.
4. Tam, gdzie w Dokumentacji technicznej nastąpiło wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wskazanie norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30
ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji i ST pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym potwierdzeniem o nie wniesieniu
sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i ST oraz będą zgodne pod względem:
? gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
? charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
? charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
? parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcja),
? parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
? standardów emisyjnych.
5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm). Wykonawca robót
musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych
w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również
odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Podane
w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo,
ponieważ mogą zostać zastosowane urządzenia i materiały innych wytwórców, ale posiadające
cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych
zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
6. Nad realizacją zadań będzie prowadzony nadzór inwestorki.
7. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie rozliczenie ryczałtowe.
8. Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.

CPV: 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.22.00.00-5, 45.22.10.00-2

Dokument nr: IGK.271.9.2018.ŁR

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą, elektronicznie e-mailem lub przy
użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie e-puap zlokalizowanej na
www.bip.porabka.pl zakładka: informacje ogólne) w terminie do 14.09.2018r. (piątek)
do godz. 1000 na załączonym do Zaproszenia - Formularzu oferty wraz z załącznikami.
3. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Porąbka parter budynku - Biuro Obsługi Interesanta;
e-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl; elektroniczna skrzynka podawcza.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji: do 30.10.2018r.

Wymagania:
UWAGI: termin realizacji obejmuje również odbiór i usunięcie ewentualnych usterek.
2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenia będą
dokonywane w złotych polskich (PLN).
3. Warunki płatności: nie dopuszcza się fakturowania częściowego. Płatność będzie realizowana
w terminie do 30 dni od przedstawienia faktury za wykonane i odebrane protokołem końcowym
roboty.
4. Wymagane warunki gwarancji i rękojmi: okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty
odbioru końcowego robót budowlanych. UWAGA: okres gwarancji podlega punktacji.
2
5. W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, może być
udzielone zamówienie na roboty zamienne według zasad wskazanych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej
1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
tj. budowa /przebudowa/remont obiektu mostowego o wartości nie niższej niż 40.000,00 zł. brutto,
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą uprawnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.
U. 2017, poz. 1332 ze zm) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynierii mostowej lub
odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
należącym do właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w pkt.1 Wykonawca do oferty musi
załączyć:
1) wykaz zawierający co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem
robocie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie niższej niż 40 000 brutto; wykonanej
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, oraz załączeniem
dowodu określającego, czy wskazana w wykazie ww. robota została wykonana w sposób należyty
oraz wskazującego, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona (dowodem, o którym mowa, są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty: protokoły odbioru końcowego robót, itp.).
2) informację dotyczącą osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na
temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (informacja zawarta w treści Formularza oferty).
6. CENA OFERTY
1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do Zaproszenia
tj. Dokumentację techniczną określi cenę ryczałtową za całość zamówienia, w złotych polskich,
w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na Formularzu oferty - stanowiącym
załącznik do Zaproszenia.
2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (tj. Dz.U. 2017r. poz.1221 ze zm.). Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę
podatku VAT niż 23% zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.
3
3. Zasady dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Dokumentacji stanowiącej załącznik
nr 1 do Zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla
prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: robót
przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i
bezpieczeństwa na budowie, ubezpieczenia budowy, usuwanie na swój koszt wszelkich napotkanych
kolizji i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (opłaty za nadzory branżowe,
itp.).
5. Zadeklarowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji
zamówienia. Podana w ofercie przez Wykonawcę cena powinna gwarantować pełną realizację
zamówienia.
6. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawcy bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi jego wykonanie zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie; a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
7. Załączona do Zaproszenia Dokumentacja techniczna stanowią jedynie materiał pomocniczy do
kalkulacji ceny ofertowej sporządzonej przez Wykonawcę w formie kosztorysu ofertowego.
8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jednak brak kosztorysu
ofertowego nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty.
9. Do obligatoryjnego przedstawienia kosztorysu ofertowego będzie zobowiązany Wykonawca
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej na dwa dni przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy.
10. Podstawą dla Wykonawcy powinna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną
i Dokumentację stanowiącą załącznik nr 1 do Zaproszenia.
11. Pozycje przyjęte w przedmiarach robót sporządzonych przez Projektanta nie są obowiązujące dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisać i zmieniać pozycje kosztorysowe według własnych kalkulacji.
12. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, materiałów itp.
o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do Zaproszenia czyli Dokumentacji
technicznej.
13. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
14. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem wymogów prawa.
15. Uwaga: Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności
w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017r. poz.847 ze
zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) Zamawiający dokona również oceny przyczyn różnic cenowych ofert poprzez porównanie
poszczególnych elementów składających się na cenę , w szczególności cen materiałów.
4
16. Zamawiający może zażądać także przedłożenia kosztorysu ofertowego w ramach wezwania
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, jeżeli kosztorys ten nie
zostanie dołączony przez Wykonawcę do formularza oferty na etapie składania oferty.
17. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
18. Zamawiający informuję, że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest
wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych,
przekonujących, popartych dowodami na to że zaproponowana cena nie zawiera rażąco niskiej
ceny.
19. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty poprawi Zamawiający, zawiadamiając
o tym niezwłocznie wykonawców, których oferta zostanie poprawiona.
7. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa - 80 %.
2) okres gwarancji jakości - 20 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych
kryteriów oceny ofert.
3. Sposób przyznawania punktów:
1) cena ofertowa brutto
C min.
C = ---------------- x 80
C bad.
gdzie:
C - liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
C min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. - cena (brutto) oferty badanej
2) okres gwarancji jakości
Gw bad.
Gw = ---------------- x 20
Gw max.
gdzie:
Gw - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gw bad. - liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gw max. - najwyższa zaoferowana liczba miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich
podlegających ocenie ofert
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych
kryteriach oceny ofert (C + Gw).
5. Minimalny okres gwarancji jakości - 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała
odrzuceniu.
5
6. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości - 60 miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji
jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej, otrzyma 20 pkt.
7. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmuje okres gwarancji
jakości (Gw max.) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert na dane zadanie sumarycznie otrzymają taką samą liczbę
punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów
w kryterium ceny.
10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
2. UWAGA: złożenie formularza oferty bez załączników do oferty w postaci wykazu robót
i informacji dotyczącej osób którymi dysponuje Wykonawca spełniając warunki postępowania -
może spowodować odrzucenie oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym
momencie, aż do chwili podpisania umowy z Wykonawcą.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień ww.
okresu uznaje się dzień składania ofert.
2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z niniejszym postępowaniem składane przez
Zamawiającego i Wykonawców mogą mieć formę pisemną oraz mogą być przekazywane
za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail lub elektroniczna skrzynka podawcza).
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, szczególnie
w zakresie rażąco niskiej ceny; a także o uzupełnienie brakujących dokumentów.
5. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów lub nie spełniająca wymagań Zamawiającego
wskazanych w treści niniejszego Zaproszeniu zostanie odrzucona.
6. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym
fakcie podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby, a także ceny złożonych
ofert - poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku na stronie www.bip.porabka.pl w zakładce
postępowania do 30 000 euro).
7. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do Zaproszenia.
8. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wyko -
nawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Łukasz Ryszawy telefon kontaktowy: 33 827 28 51
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730-1530 , wtorek 730-1700 , piątek 730-1400 e-mail:
lukasz.ryszawy@ug.porabka.pl
w zakresie procedury: Łukasz Ryszawy telefon kontaktowy: 33 827 28 51
2. W godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730-1530 , wtorek 730-1700 , piątek 730-1400 e-mail:
lukasz.ryszawy@ug.porabka.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.