Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
powiat: białostocki
telefon 85 718 06 64 lub 85 718 06 72 faks 85 811 00 10
sekretariat@grodek.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Gródek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zlecenia usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek.
Zlecenie usuwania wyrobów zawierających azbest będzie polegało na:
1) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek wskazanych przez Zamawiającego
oraz na
2) transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek z nieruchomości wskazanych przez Zmawiającego.
Transport oznacza również przygotowanie do transportu (w tym zebranie składowanego luzem azbestu), opakowanie, oznakowanie oraz załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest wytworzonych podczas demontażu oraz odpadów odbieranych z terenu nieruchomości a także uprzątniecie terenu.
Wszystkie nieruchomości znajdują się na terenie gminy Gródek w miejscowościach: Bielewicze, Borki, Chomontowce, Gródek, Jaryłówka, Królowe Stojło, Królowy Most, Łużany, Mieleszki, Mieleszki - Kolonia, Mostowlany, Narejki, Piłatowszczyna, Podozierany, Skroblaki, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Stacja, Wierobie, Załuki, Zarzeczany, Zasady, Zubki, Żubry. Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego i podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
3. Zakres zadania obejmuje:
1) opracowanie harmonogramu czasowego w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielami nieruchomości,
2) zabezpieczenie placu, na którym zlecenie będzie wykonane,
3) demontaż, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest z budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek w miejscowościach Żubry i Mostowlany w ilości szacunkowej 557 m2, co według przelicznika zastosowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (1 m2 płyty azbestowo -
cementowej falistej waży 13,5 kg) wynosi w przybliżeniu 7,52 Mg,
4) odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest zdemontowanych i składowanych na terenie Gminy Gródek w ilości szacunkowej 7139 m2, co według przelicznika zastosowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (1 m2 płyty azbestowo - cementowej falistej waży 13,5 kg) wynosi w przybliżeniu 96,38 Mg,
5) uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac,
6) ważenie wyrobów zawierających bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości,
7) sporządzanie na okoliczność potwierdzenia przyjęcia odpadów od właściciela nieruchomości oraz ilości przejmowanego odpadu wyrażonej w tonach, a w przypadku demontażu także w m" - protokołów odbioru odpadów w trzech egzemplarzach, dwa dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania jednego egzemplarza dla Zamawiającego, trzeci dla właściciela nieruchomości;
8) przekazanie dla Zamawiającego Kart Przekazania Odpadu (zawierających co najmniej: datę złożenia odpadów na składowisku, masę oraz rodzaj unieszkodliwianych odpadów), potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami,
9) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzano prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.),
10) wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac - w formie elektronicznej; każde zdjęcie powinno być opisane poprzez wskazanie adresu nieruchomości, którego dotyczy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu nieruchomości, z których należy usunąć azbest, zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia wykonanych robót będzie protokół przekazania odpadu podpisany przez właścicieli nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów.

Dokument nr: OŚ.271.7.2018

Specyfikacja:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Urząd Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek,

Składanie ofert:
Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 14 września 2018 r. do godziny 10.00 pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, z dopiskiem na kopercie Oferta na: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek".
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Miejsce i termin realizacji:
5) Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2018 r.

Wymagania:
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem umowy, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
2) Podmiot wykonujący zamówienie ma obowiązek posiadać uprawnienia na prace w danym terenie i transport odpadów określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.).
3) Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987); lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987).
4) Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm. oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.).
6) Warunki płatności: wynagrodzenie płatne przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze jednorazowo za całość wykonanego zadania w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją "Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek".
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gródek www.grodek.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Agnieszka Klebus
Tel.: 85 7180 664 wew. 2

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.