Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Identyfikacja terenu zanieczyszczonego

Przedmiot:

Identyfikacja terenu zanieczyszczonego

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/155007
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Identyfikacja terenu zanieczyszczonego - dz. 7/50, obr. 0132
Nazwa: Identyfikacja terenu zanieczyszczonego - dz. 7/50, obr. 0132 Opis: Ilość: 1 [szt.]

Dokument nr: ID 155007

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-09-11 09:33:49
Zakończenie transakcji: 2018-09-14 09:29:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/155007

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Przedmiotemzamówienia jest wykonanie identyfikacji terenu zanieczyszczonego, położonego naterenie byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy, działka 7/50 obręb 0132,zgodnie z § 8 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi(Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), w zakresie oznaczenia następujących substancjipowodujących ryzyko, o których mowa z załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia:
1. metale i metaloid: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm(Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg)
2. benzyny i oleje: sumy węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
3. węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksylen,
4. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, antracen, chryzen,benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, bezno(a)piren, benzo(b)fluoranten,benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren,
5. węglowodory chlorowane: alifatyczne chlorowane, dichloroetan,trichloroeten, tetrachloroeten, chlorobenzeny pojedyncze, chlorofenolepojedyncze, chloronaftalen, PCB
6. pozostałe zanieczyszczenia: fenol, krezole.
Zamówienienależy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
1. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawiesposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r.poz. 1395).
Dostępneinformacje o identyfikowanym terenie.
Powierzchnia działki: 1,0521 ha.
Właściciel terenu: osoba prawna
Działalność prowadzona na terenie w przeszłości:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:UchwałaNr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny wBydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 123, poz. 2090); teren oznaczony jako: A49P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Działka nr 7/50, obręb 132, znajdujesię na obszarze byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. w Bydgoszczy. Do 2012 r. na tym terenie funkcjonował magazyn propylenu,powiązany technologicznie z instalacją do produkcji aniliny i chlorku allilu, która była objętapozwoleniem zintegrowanym (od 2006 r.). Pozwolenie, to obejmowało równieżeksploatacje innych instalacji wykorzystywanych przez byłe Zakłady ChemiczneZACHEM w Bydgoszczy.
Z badań przeprowadzonych w 2015 r. wynika,że zanieczyszczenie na przedmiotowej działce dotyczy ponadnormatywnejzawartości arsenu i chromu oraz podwyższonej zawartości cynku, miedzi,molibdenu, niklu oraz związków ropopochodnych w warstwie łatwo przepuszczalnych(współczynnik filtracji k.10-7m/s) utworów nasypu niekontrolowanegona głębokości od 0 do 1,8 m ppt. Wyniki badań odniesiono do standardówprzewidzianych dla grupy C (tereny przemysłowe) obowiązującego wówczasrozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardówjakości gleby i ziemi (Dz. U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359).
Profil produkcji w Z.Ch. ZACHEMzmieniał się na przestrzeni lat. Wlatach 1948-1952 produkowano głównie materiały wybuchowe dla wojska i górnictwa: trotyl, pentryt, tetryl i heksogen, a od1955 r. także produkty dla celów cywilnych: wyroby z przetworzonego PCW, barwniki, pigmenty, fenol. W 1971 r.uruchomiono produkcję elastycznych pianekpoliuretanowych formowanych (na potrzeby motoryzacji) oraz pianek w postacibloków (dla przemysłu meblarskiego), a od 1974 r. produkty elektrolizy solanki,fosgen, DNT,toluenodiaminy (TDA) i toluenodiizocyjanian (TDI). W 1981 r.rozpoczęto produkcję epichlorohydryny (EPI).W latach 1992-2009 kilkukrotnie rozbudowywano instalacje produkcji TDI (technologia: własna) oraz pianek PUR.A więc, Z.Ch. ZACHEM prowadziły działalność stwarzającą ryzyko szkody wśrodowisku poprzez produkcję, wykorzystywanie, przechowywanie, przetwarzanie,składowanie, uwalnianie do środowiska oraz transport substancji niebezpiecznychi mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie i mieszaninstwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych iich mieszaninach. W granicach zakładu, jak również w bezpośrednim jego sąsiedztwie, funkcjonowały2 instalacje energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż50 MW oraz otwarte place spaleń opadów oraz wypalania armatury. Z opracowańarchiwalnych wynika natomiast, iż co najmniej w latach siedemdziesiątych XX w. dochodziłodo licznych przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, w tym pyłu, na terenie całej strefy ochronnej zakładów.
Termin wykonania zamówienia: 25 października2018 r.
Informacjedodatkowe:
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie practerenowych, co najmniej na 6 dni roboczych przed planowanym terminem oraz wskaże osoby, które będą wykonywały praceterenowe.
2. Siatkę poboru prób należy uzgodnić z Zamawiającym. Propozycjelokalizacji punktów poboru prób należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej na 4dni robocze przed planowanymi pracami terenowym. W ciągu 2 dni roboczych zamawiający zatwierdzi zaproponowaną siatkę poboruprób. Minimalna liczba punktów poboru pojedynczych gleby i ziemi dla głębokościprzekraczającej 0,25 m ppt - 5 sztuk.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w prowadzonych pracach terenowych.
4. Wykonawca zapewni wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tj. przez laboratorium, o którym mowa w art. 147aust. 1 pkt 1 lub 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5. Dokumentacjębadań wstępnych, o której mowa w § 9 ust. 1 ust. 9 rozporządzenia Ministra Środowiskaz dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ocenyzanieczyszczenia powierzchni ziemi należy przedłożyć w 4 egzemplarzach, w tym: - 2egzemplarze w formie papierowej, - 2egzemplarze na nośniku elektronicznym CD/DVD/pendrive (część tekstowa w plikachw formacie doc., część graficzna w plikach w formacie jpg).
6. Zamawiającyzastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Warunkiudziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem i wykażą, iż w okresie od 5 września 2016 r., a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeniapowierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), co najmniej 1usługę obejmującą wykonanie oceny zanieczyszczenie powierzchni ziemi naterenie, na którym przed 30 kwietnia 2007 r. była prowadzona działalność mogącaz dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchniziemi.
2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jestzłożyć wykaz usług, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 3 Załącznika - Formularzoferty.
3. Złożenie oferty w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
4. Złożenie oferty w pełni zgodnej z wymogami przedstawionymi w zapytaniuofertowym.
Kryteria oceny ofert:
Oferty nie podlegające odrzuceniu,spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniuofertowym, będą oceniane według kryterium:Cena oferty - 100 %
Termin składaniaodpowiedzi na zapytanie ofertowe:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2018 r.
2. Ofertę wg wzoru stanowiącegozałącznik do zapytania ofertowego należy złożyć za pośrednictwem platformyzakupowej OPEN NEXUS. Oferty złożone poza platformą zakupową nie będąrozpatrywane.
3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Woźna, inspektor - tel. 52 58 58 040, anna.wozna@um.bydgoszcz.pl
4. O wyborze najkorzystniejszejoferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem platformy zakupowejOpen Nexus.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Bydgoszcz
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.