Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Torunia Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76
87-100, Toruń
powiat: Toruń
telefon: 56 611 93 00 fax: 56 611 93 17
wol@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: 87-100, Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla budowy przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 13 lokalizacji, uruchomienie 11 nowych punktów kamerowych oraz modernizacji 2 punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta".
Wykonywane czynności polegać będą przede wszystkim na:
1. Przekazanie placów budowy Wykonawcy.
2. Reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz posiadaną wiedzą.
3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególnie zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiór prac z zakresu obsługi geodezyjnej oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania.
5. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
6. Ustalenie metod obmiaru robót i uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę, kontrolowanie dokumentacji obmiarów.
7. Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym umowy.
8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (rozliczenie rzeczowe) i przedstawienie Zamawiającemu końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego w formie pisemnej na potrzeby wprowadzenia środków trwałych.
9. Wydawanie poleceń kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
10. Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.
11. Wizytowanie miejsca wykonywania robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz zawsze na żądanie zamawiającego.
12. Przedstawienie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.
13. Weryfikowanie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, w zakresie ich zasadności, rozmiarów oraz wartości.
14. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.
15. Nadzór nad sporządzaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie jej kompletności i zgodności ze stanem faktycznym przed odbiorem końcowym.

Dokument nr: WOL.2600.34.2018.KP

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Torunia - Wydział Ochrony Ludności, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76 w pokoju nr 214 (I piętro) lub emailem: wol@um.torun.pl

Wymagania:
Warunki zamówienia:
1. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz być czynnym członkiem PUB i wykazać się doświadczeniem przy projektowaniu, realizacji lub nadzorze tego typu instalacji.
2. Akceptacja załączonego wzoru umowy.
3. Podać cenę netto i brutto.
4. Termin sprawowania nadzoru: od 20.09.2018 do 14.11.2018 roku.
5. Ważność oferty: 30 dni.
6. Sposób i termin płatności: przelew, 14 dni.

Uwagi:
1. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Krzysztofem Podgórskim z Wydziału Ochrony Ludności pod numerem (56) 611 93 13.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.