Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi dojazdowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi dojazdowej

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jabłonna Lacka
Klonowa 14
08-304 Jabłonna Lacka
powiat: sokołowski
tel. bezp.: 7871023, fax: 7871149
gmina@jablonnalacka.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jabłonna Lacka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania:
,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomodna (dz.189)"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
? Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym - 0.24 km
? Roboty ziemne wykonywane koparki podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (remont głęboki) - 54.00 m3
? Rozebranie przepustów rurowych pod drogą wraz z umocnieniami czołowymi oraz wywiezieniem na składowisko. Rury o średnicy 40 cm - 9.00m
Fundamentowanie dróg
? Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie (droga+skrzyżowania+ remont głęboki) - 1 265.50 m2;
? Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą. Grubość warstwy pod zagęszczeniu 20 cm (remont głęboki) - 135.00 m2;
? Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (remont głęboki) - 135.00 m2;
? Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 0-31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm (droga+skrzyżowania) - 1 067.84 m2;
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
? Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD średnicy 40 cm na ławie z podsypki cem.-piaskowej wraz z obrukiem skarp i dnem rowu - 9.00 m;
? Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, długość odcinka 241 mb szer. 4,12 m - 992.92 m2;
? Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, długość odcinka 241 mb szer. 4,00 m - 964.00 m2;
? Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna KR 1-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm (skrzyżowania) - 46.00 m2;
Roboty wykończeniowe i inne
? Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 361.50 m2;

Dokument nr: SEG.271.2.18.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć: do godziny 10:10 dnia 13 września 2018 roku (czwartek)
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14,
08-304 Jabłonna Lacka , pokój nr 1

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 19 październik 2018 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
b) Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi normami, wymogami prawnymi w tym zakresie.
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
d) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
e) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY";
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomodna". Nie otwierać do dnia 13 września 2018 roku do godziny 11:10
8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) Grzegorz Przesmycki - inspektor ds. drogownictwa;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.