Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa opaski bezpieczeństwa, przebudowa drogi ,remont chodnika

Przedmiot:

Przebudowa opaski bezpieczeństwa, przebudowa drogi ,remont chodnika

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Strzyżowie
Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów
powiat: strzyżowski
(17) 2761-354 fax (17) 2763-219
Województwo: podkarpackie
Miasto: Strzyżów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
....Przebudowa opaski bezpieczeństwa na ul. 1 Maja , przebudowa drogi (budowa chodnika)ul. Szopena oraz remont chodnika na ul. Niemcewicza....

CPV: 45233222

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : 38 - 100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Przebudowa opaski bezpieczeństwa na ul. 1 Maja , przebudowa drogi (budowa chodnika)ul. Szopena oraz remont chdnika na ul. Niemcewicza.
NIE OTWIERAĆ PRZED 14-09-2018 r. godz. 09:00"

Wymagania:
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
2) Kosztorys ofertowy z wykazem cen czynników produkcji do kosztorysu ofertowego.
Uwaga! Oferent powinien zapoznać się z zakresem robót w terenie w celu uwzględnienia w cenie oferty wszelkich czynności, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót do 20 % wartości zamówienia (zwiększenie lub zmniejszenie), stosownie do posiadanych środków.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) przesyłam w załączeniu klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie.

Uwagi:
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Kontakt:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Piotr Gazda, .
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: codziennie od 8.00 - 14.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.