Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Monitoring środowiska gruntowo -wodnego

Przedmiot:

Monitoring środowiska gruntowo -wodnego

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
powiat: Białystok
85 653-94-44, 85 741-79-83, 85 652-23-12
zuok.bialystok@lech.net.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Monitoring środowiska gruntowo -wodnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Białymstoku - badanie gleby"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuję ocenę środowiska gruntowo-wodnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395, dalej: ,,Rozporządzenie").
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zebranie informacji koniecznych do wykonania badań oraz wykonanie badań, w tym:
2.1 - Etap I, w którego skład wchodzą:
1) potwierdzenie (poprzez uzyskanie wyciągu z rejestru gruntów) grupy gruntów występującej na danym terenie oraz zebranie informacji o rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie;
2) lokalizację źródeł zanieczyszczeń substancjami powodującymi ryzyko, znajdujących się na danym terenie obecnie lub w przeszłości, w tym:
a) źródeł lokalnych - rozumianych jako zbiorniki, magazyny, ciągi transportowe, rurociągi, urządzenia techniczne, odpady, miejsca wprowadzania ścieków do ziemi oraz inne źródła o podobnym charakterze,
b) źródeł rozproszonych - rozumianych jako źródła emisji pyłów lub gazów do powietrza oraz użycie substancji powodujących ryzyko bezpośrednio na powierzchni ziemi;
2.2 - Etap II, w którego skład wchodzą:
1) określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek gleby dla głębokości 0-0,25 m ppt, dla terenu Zakładu, uwzględniając informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym dla całego badanego terenu należy ustanowić co najmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0,5 ha, z czego przynajmniej jedna ustalona zostanie w rejonie rozładunku cystern dostarczających olej opałowy, a uśredniona/-e próbka/-i zostaną zbadane dodatkowo pod kątem zawartości substancji ropopochodnych. Na każdej z sekcji wyznaczonych zostanie co najmniej 15 punktów pobierania próbek pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki zbiorczej dla każdej z sekcji.
2) określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek pojedynczych gleby i ziemi dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt, dla terenu Zakładu, uwzględniając informacje, o których mowa w pkt 1 i
3) określenie głębokości pobierania próbek gleby i ziemi do badań bez względu na grupę gruntów, w taki sposób aby próbki były pobierane:
a) w przedziale o miąższości 0-0,25 m ppt,
b) w przedziale o miąższości 0,25-1 m ppt,
c) w przypadku gdy są to utwory o przekształconym mechanicznie profilu glebowym lub na danym terenie występują lokalne źródła zanieczyszczeń lub ujęcia wody lub otwory wiertnicze - na głębokości przekraczającej 1 m ppt do spodziewanej głębokości występowania zanieczyszczenia w przedziałach o miąższości nie większej niż 2 m, uwzględniając przy określaniu głębokości występowania zanieczyszczenia:
- informacje, o których mowa w pkt 1 i 2,
- informacje na temat właściwości zanieczyszczenia,
- informacje na temat poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych, o ile takie informacje są dostępne;
2.3 - Etap III, w którego skład wchodzą:
1) pobranie próbek gleby i ziemi zgodnie z określonym schematem lokalizacji punktów pobierania próbek oraz na określonych głębokościach;
2) przeprowadzenie:
a) badań właściwości gleby lub ziemi, w szczególności: wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi w próbkach pojedynczych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt,
b) pomiarów w celu określenia zawartości substancji, przy czym pomiary te wykonuje się:
- w pobranych próbkach zbiorczych z głębokości 0-0,25 m ppt,
- w pobranych próbkach pojedynczych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt w przedziale o miąższości 0,25-1 m ppt, oraz, w przypadku próbek z głębokości przekraczającej 1 m ppt, o ile były pobierane, w przedziałach o miąższości nie większej niż 2 m;
3) porównanie otrzymanych wyników analiz z dopuszczalnymi zawartościami, określonymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia, oraz, jeżeli istnieją do tego podstawy, analizę, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego;
2.4 - Etap IV, w którego skład wchodzi:
1) sporządzenie dokumentacji badań zawierającej informacje o:
a) datach pobrania próbek,
b) miejscach pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne
określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
c) głębokości pobrania próbek,
d) sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,
e) stwierdzonym zanieczyszczeniu,
0 jeżeli istnieją do tego podstawy - wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na
danym terenie są pochodzenia naturalnego.
3. Katalog substancji, których określenie zawartości objęte jest przedmiotem niniejszego zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 2, pkt 24 do Rozporządzenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania metodyk referencyjnych dot.:
a) określania schematu lokalizacji punktów pobierania próbek oraz rodzajów, głębokości i sposobu pobierania próbek do badań,
b) przygotowywania próbek do analizy laboratoryjnej,
c) transportu próbek i ich przechowywania,
d) badania właściwości gleby i ziemi,
e) pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, wskazanych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji:
a) Etapu I - nie później niż do 20 dni kalendarzowych od podpisania umowy,
b) Etapu II - nie później niż w terminie do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy,
c) Etapu III - nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy,
d) Etapu IV - w terminie do 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2018 r, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów umowy.
6. W przypadku gdy w realizacji zamówienia uczestniczyć będzie więcej niż jeden podmiot, poszczególne etapy zobowiązany jest wykonać ten podmiot (pracownicy podmiotu), którego zakres akredytacji obejmuje właściwą do danej czynności metodykę referencyjną zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia i przypisane mu czynności personelem ujętym w Wykazie osób Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania.
8. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 40F na działkach o numerach ewidencyjnych: 190/36, 190/37, 190/38, 190/26, 190/27 (obręb 0013 Białostoczek Płn.) o łącznej powierzchni ok. 33249,32 m2, w tym powierzchnia terenów utwardzonych -13099,43 m2, zabudowy - 11188,93 m2 i terenów zielonych - 8 960,96 m2.
Na terenie ZUOK w Białymstoku eksploatowane są trzy instalacje:
- instalacja do termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych (spalarnia odpadów) o wydajności 15,5 Mg/h, tj. 120000 Mg/rok (przy wartości opałowej odpadów równej 7,5 MJ/kg) zlokalizowana w budynku procesowym,
- instalacja do stabilizacji i zestalania popiołów oraz stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin o wydajności 23 Mg/dobę, tj. 8600 Mg/rok, zlokalizowana w budynku procesowym,
- instalacja waloryzacji i dojrzewania żużli o wydajności 11,7 Mg/h, tj. 36500 Mg/rok, zlokalizowana w budynku hali przyjęcia i waloryzacji żużla z wiatą dojrzewania żużla.

Składanie ofert:
3. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.09.2018
2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: zuok.bialystok@lech.net.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ,,monitoring środowiska gruntowo -wodnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku - badanie gleby".

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 listopada 2018 r.

Wymagania:
III. Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty.
1. Informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz dokumenty na ich potwierdzenie.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym t.j.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje akredytowanym laboratorium do prowadzenia badań w zakresie wskazanym w pkt I niniejszego zapytania. Zakres akredytacji laboratorium/-ów uczestniczących w realizacji przedmiotowego zamówienia musi łącznie uwzględniać metodyki referencyjne wskazane w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć:
Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie warunku akredytacji laboratorium do prowadzenia badań w zakresie wskazanym w pkt I niniejszego zapytania. Kopię tych dokumentów (łącznie z zakresem/-i akredytacji) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która uczestniczyła w realizacji zamówienia z zakresu badania gleby zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395, dalej: ,,Rozporządzenie").t.j.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która w okresie od dnia wejścia w życie Rozporządzenia do dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia uczestniczyła w realizacji co najmniej jednego zamówienia dotyczącego badań gleby w instalacji do termicznego przekształcania odpadów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia, pkt 1, ppkt 24.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć:
Wykaz osób Wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania) potwierdzający spełnienie warunku dysponowania przez Wykonawcę osobą/osobami, która w okresie od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia do dnia ogłoszenia niniejszego zamówienia uczestniczyła w realizacji co najmniej jednego zamówienia dotyczącego badań gleby w instalacji do termicznego przekształcania odpadów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia, pkt 1, ppkt 24. Wykaz osób wraz z podaniem doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą.
2. Forma składania ofert:
1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (załącznik nr 2).
2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: zuok.bialystok@lech.net.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ,,monitoring środowiska gruntowo -wodnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku - badanie gleby".
3) Oferta złożona w formie elektronicznej powinna zawierać stosowne pełnomocnictwo @ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG). Wszystkie zeskanowane dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane przez upoważnioną osobę lub w przypadku kopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Sposób oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) cena - waga - 100%. Cena oferty powinna zostać podana w Ofercie.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie zamówienia podaną w Ofercie.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.