Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu...

Przedmiot:

Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wołowie
Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
powiat: wołowski
tel.: (+48) 71 380 59 01
zamowienia@powiatwolowski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szczegóły

zamówienie na ,,Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu"
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.

,,Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu"

2. Nazwa zadania: ,,Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu".
3. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej oraz dostawa i rozplantowanie ziemi humus w miejscu do demontażu na terenie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych
4. Zakres robót budowanych do wykonania - Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części:

- Część 1: ,,Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej", obejmuje swoim zakresem:

1) demontaż nawierzchni drogi z płyt drogowych (90 m2),

2) rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm (49,73 m2)

3) demontaż krawężników betonowych (54 m2)

4) rozbiórka obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm (97,50 m2)

5) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji i dokumentacja powykonawcza,

6) wydzielenie miejsca robót,

7) wywóz i utylizacja materiałów po rozbiórkach.
- Część 2: ,,Dostawa humusu do uzupełnienia po rozbiórce drogi", obejmuje dostawę i rozplantowanie ziemi humus w miejscu po demontażu nawierzchni drogowej (45 m3).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Przedmiar (do każdej z części).

CPV: 45110000-1, 45100000-8

Dokument nr: IZP.272.2.37.2018, IZP.272.2.37.2018

Składanie ofert:
termin składania ofert 14.09.2018 godz. 12:00

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołow (pokój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 14.09.2018 r. o godz. 12:00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1) listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - ,,Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu".

2) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - ,,Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu".

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA - ,,Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: do 24.09.2018 r. od daty podpisania umowy

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w Rozdziale VIII i uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

V. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oświadczenie Wykonawcy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = .................................................................................. x 100

Cena brutto oferty badanej
Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej,
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

Kontakt:
VIII. Pozostałe informacje

Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.
Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.