Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 552353536, faks 552393334
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga"
1. Przedmiot zamówienia: ,,Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga" Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.41-9 Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg Główne miejsce świadczenia usług: Miasto Elbląg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni: a) bitumicznych, b) betonowych, c) tłuczniowych, d) kamiennych, e) gruntowych, 2) remonty cząstkowe nawierzchni chodników: a) betonowych b) kamiennych c) bitumicznych 3) konserwację wpustów kanalizacji deszczowej, 4) konserwację i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia został określony w WYCENIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN oraz w ogólnych specyfikacjach technicznych: 1. D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2. D-03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI) Warszawa X 2001 3. D-03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI) Elbląg 2007 4. D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 5. D-05.01.00a NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH 6. D - 05.01.03b NAPRAWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ 7. D-05.02.01a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ 8. D-05.02.02a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ 9. D-05.03.01a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10. D-05.03.03a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 11. D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2015 r. 12. D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 13. D-05.03.18 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BETONOWYCH 14. D-05.03.23b REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 15. D - 06.01.01b REMONT CZĄSTKOWY OBRUKOWAŃ SKARP, ROWÓW I STOŻKÓW 16. D-06.03.02 NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH 17. D-06.04.01 ROWY 18. D-08.01.01a PRZESTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW 19. D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 20. D - 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ 21. D - 09.01.03 KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH Zamawiający informuje, że ogólne specyfikacje techniczne stanowią ZAŁĄCZNIK NR 4 do ZdN. 4. Zakres, o którym mowa w pkt I. ppkt 3. ZdN stanowi kluczowe części zamówienia. 5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na remonty cząstkowe nawierzchni licząc od daty odbioru poszczególnych zleconych robót konserwacyjnych. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 1) obsługa maszyn i urządzeń technicznych, 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ogólnymi specyfikacjami technicznymi przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiana wynagrodzenia a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1. umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do Strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę wynikającą z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów), c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze Stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do Strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów. 2) zmiana terminu a) w przypadku wystąpienia przeszkód atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację robót w terminie o którym mowa w § 5 umowy, Wykonawca może wystąpić o wydłużenie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem udokumentowania tych przeszkód . b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy

Dokument nr: 500218532-N-2018, RZP.271.72.2018.PL

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Uzasadnienie faktyczne: Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) poprzez dodanie pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych w zakresie zadań własnych jednostek samorządowych w innym trybie, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności, w trybie z wolnej ręki. Gmina Miasto Elbląg jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ spełnia ona zawarte warunki, tj.: a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto Elbląg, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki, b) ponad 90% działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 dotyczyć będzie wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został obliczony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. został ustalony za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnia ona przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Szańcowa 1, 82-300, Elbląg, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.