Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa skorodowanych połączeń tac i rurek odwadniających komina H=120m na FKS I

Przedmiot:

Naprawa skorodowanych połączeń tac i rurek odwadniających komina H=120m na FKS I

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
76 747 63 70
Maria.Bryja@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=400926
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa skorodowanych połączeń tac i rurek odwadniających komina H=120m na FKS I.
Opis postępowania Część I.
1. Przedmiot Zamówienie pt.:
" Naprawa skorodowanych połączeń tac i rurek odwadniających komina H=120m na FKSI" należy wykonać zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i postanowień zawartych w Załączniku Nr 4 do niniejszego ogłoszenia pn.: " Projekt Umowy ".
2. Zakres Przedmiotu Zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia pn. ,,Projekt Umowy".
2.1. Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia są :
a) Ekspertyza stanu technicznego komina H=120 na FKS I,
b) rysunek -Widok Ogólny komina H=120m
2.2.Informuję, że załączniki do Wniosku określone w pkt. 2.1.a i 2.1.b zostaną Państwu udostępnione po złożeniu Oświadczenia o zachowaniu poufności ( Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia), które można pobrać ze strony internetowej przetargu i po wypełnieniu przesłać na adres : maria.bryja@kghm.com lub zwrócić się mailowo o przesłanie oświadczenia.
3.Po wykonaniu zakresu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca sporządzi Raport Końcowy z przeprowadzonych prac.
4. Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty.
5. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2019r. w czasie postoju technologicznego HMG I, przy czym:
5.1. Szczegółowy termin wykonania przedmiotu umowy zostanie określony przez Zamawiającego w protokole przekazania do wykonania usługi.
5.2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności przystąpienia wykonania prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w wyżej wymienionym zawiadomieniu
6. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Zamawiającego.
7. Pozostałe warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały określone w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia pt. "Projekt Umowy".
8. Ogólne Warunki Zamówień (OWZ) dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Część II.
1. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone dla przedmiotowego postępowania przetargowego w Kryteriach Ogólnych SWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w niniejszym Ogłoszeniu.
6. Termin - Pytania i odpowiedzi (SWZ):
6.1. zadawania pytań przez Oferenta: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
6.2.Udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego :1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.
7. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny ryczałtowej (C).
9. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
10. Cena ma być podana w walucie: PLN.
11. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty (C). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie Przedmiotu Zamówienia W ) oraz innych kryteriów odnoszących się do Przedmiotu Zamówienia (SWZ /Kryteria Specyficzne).
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGHG/FP/18/54805

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-09-14 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-09-13 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=400926

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, a także złożą oświadczenia określone w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia (Kryteria ogólne SWZ):
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b. polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, wymagane jest aby Wykonawca złożył oświadczenie Wykonawcy o treści określonej w pkt. 25 Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
c. Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego - zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
d. Kartę Wykonawcy - Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
e. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ - Załącznik nr 1a do ogłoszenia.
f. Certyfikat ISO 9001 - CZJ ( o ile jest w posiadaniu ).
Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego ( w tym
Załącznik nr 1a - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ)
Załącznik nr 2 - Ogólne Warunki Zamówienia
Załącznik nr 3 - Karta Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Projekt Zlecenia
Załącznik nr 5 - Minimalne wymagania obowiązujące Wykonawców i Podwykonawców realizujących na terenie Huty Miedzi ,,Głogów" prace przez nią zlecone oraz najemców (dzierżawców) pomieszczeń, terenów lub maszyn i urządzeń HMG - dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, użycia mediów energetycznych oraz ochrony środowiska,
Załącznik nr 6 - Polityka Energetyczna KGHM Polska Miedź S.A.
Załącznik nr 7 - Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Huty Miedzi "Głogów".
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności.
Postanowienia umowy/ zlecenia wg Postanowień niniejszego ogłoszenia i Załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia (Projekt Umowy).
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Załacznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o danych osoby która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów (SWZ) Zamawiającego (2).pdf
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Ogólne Warunki Zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Karta Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia- Projekt Umowy.pdf
Załącznik nr 5 do Ogłoszenie zasady BHP.pdf
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Polityka Energetyczna.pdf
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Polityka ZSZ.pdf
Załącznik nr 8 do Ogłoszenia Oświadczenie o zachowaniu poufności.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Maria
Nazwisko: Bryja
Ulica: ul. Żukowicka 1
Miejscowość: Głogów
Kod pocztowy: 67-200
Email: Maria.Bryja@kghm.com
Telefon: 76 747 63 70

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.