Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3364z ostatnich 7 dni
12156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa elementów złącznych- łącznie 8,06 kg, 6558 szt

Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów złącznych- łącznie 8,06 kg, 6558 szt

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: REMZAP Sp. z o.o w Puławach
Ignacego Mościckiego 12
24-110 Puławy
powiat: puławski
814731332
mkowalska@remzap.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,485715,23efdec892a9db6609bb11ab4d76c573.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa elementów złącznych- łącznie 8,06 kg, 6558 szt.
Treść zapytania:
W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy.
Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy.
Brak akceptacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Osoba do kontaktu : Piotr Raczyński, 81-473-11-59 Sławomir Gurba 81-473-11-57
Puławy, 12.09.2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z193/240784
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa elementów złącznych- łącznie 8,06 kg, 6558 szt
ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem:https://grupaazoty.logintrade.net/
Zakres oferty technicznej: Proszę o potwierdzenie zgodności z wymaganiami. Śruby nie podlegają pod dyrektywę ciśnieniową 2014/68/EU. Elementy chromowane można zastąpić elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej.
Zakres oferty handlowej: Proszę o podanie ceny ogólnej za całość zamówienia z rozbiciem na ceny jednostkowe za poszczególne pozycje.
Zakres dostawy: Zakres dostawy zgodny z częścią techniczną do zapytania ofertowego
Baza dostawy: DDP Puławy wg Incoterms 2010. W przypadku dostaw z zagranicy prosimy o podanie kraju pochodzenia.
Termin dostawy: 19.10.2018
Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN).
Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności 30 dni po dostawie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jestprotokół przyjęcia dostawy.
Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielania gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Referencje: Prosimy o przesłanie listy referencyjnej w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji na temat wdrożonego Systemu Zapewniania Jakości.
Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.
Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
w sprawach formalnych:
Małgorzata Kowalska, tel.: +4881/473-13-32, fax: +4881/473-11-69
e-mail: mkowalska@remzap.pl
w sprawach technicznych:
Sławomir Gurba, tel.: +4881/473-11-57, fax: +4881/473-11-69
e-mail: sgurba@remzap.pl
w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2018r. do godz.12:00. Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.
Ważność oferty: Co najmniej jeden (1) miesiąc.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą.
Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia i/lub umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do zawarcia umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta zamówienia i/lub umowy podpisanej przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w zamówieniu i/lub umowie.
Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem ,,Rozbieżności/Zmiany".
Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.
Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.
Tryb procedowania:
I etap - techniczny - weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.
II etap - handlowy - składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.
Kryteria oceny ofert: cena,
Warunki decydujące o przyjęciu ofert:
Oferta została zaakceptowana technicznie
Wartość oferty jest najkorzystniejsza po zakończeniu etapu handlowego
Z postępowania o udzielenie wyklucza się:
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.
Oferentów, którzy:
-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;
-znajaują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.
Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:
Treść oferty w sposób istotny nie odpowiada treści zapytania ofertowego
Pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub pomimo przesłanych wyjaśnień/uzupełnień ofert w dalszym ciągu nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 KC nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomienia przez Zamawiającego o zwarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.
Dodatkowe zastrzeżenia:
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.
Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.
Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer postepowania Z193/240784 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Śruba M20x70 A2-50 PN-EN ISO 4017 4 ST
2. śruba M20x80 A2-50 PN-EN ISO 4014 84 ST
3. śruba M20x90 A2-50 PN-EN ISO 4017 12 ST
4. śruba M22x50 A2-50 kl.B PN-EN ISO 4017 8 ST
5. Śruba M22x65 A2-50 PN-EN ISO 4014 4 ST
6. Śruba M22x65 A2-50 PN-EN ISO 4017 30 ST
7. śruba M5x25 A2-50 PN-EN ISO 4017 22 ST
8. Śruba M6x20 A2-50 PN-EN ISO 4017 32 ST
9. Śruba M8x30 A2-50 PN-EN ISO 4017 72 ST
10. Wkręt M6x6 A2 PN-84/M-82314 100 ST
11. kotwa wklejana HAS-R M16x190 12 ST
12. Nakrętka M10 A2-50 PN-EN ISO 4032 kl.B 32 ST
13. Nakrętka M10 C35E EN ISO 4034 40 ST
14. Nakrętka M10 A2-50 PN-EN ISO 4032 97 ST
15. Nakrętka M12 A2-50 PN-EN ISO 4032 1108 ST
16. Nakrętka M12 A2-50 PN-EN ISO 4032 kl.B 440 ST
17. NAKRĘTKA M12 C35E EN 4032 PN-EN 10269 8 ST
18. Nakrętka M12 kl. 8.8 chromowana EN-ISO898-1 PN-EN ISO 4032 1.2 KG
19. Nakrętka M16 A2-50 PN-EN ISO 4032 1023 ST
20. śruba M20x65 A2-50 PN-EN ISO 4017 96 ST
21. Nakrętka M16 A2-50 PN-EN ISO 4032 kl.B 36 ST
22. NAKRĘTKA M16 KL.5 PN-EN ISO 4032 2 ST
23. Nakrętka M20 A2-50 PN-EN ISO 4032 276 ST
24. Nakrętka M22 A2-50 EN ISO 4032 34 ST
25. Nakrętka M22 A2-50 EN ISO 4032 kl.B 8 ST
26. Nakrętka M24 A2-50 EN ISO 4032 2 ST
27. Nakrętka M5 A2-50 PN-EN ISO 4032 22 ST
28. Nakrętka M6 A2-50 EN ISO 4032 32 ST
29. Nakrętka M8 A2-50 PN-EN ISO 4032 72 ST
30. Patron z klejem HVU M16x190 12 ST
31. Podkładka klinowa fi24 S235JR DIN434 0.7 KG
32. Podkładka klinowa M16 S235J2 DIN434 0.26 KG
33. Podkładka poszerzana fi 10 20HV ISO7093 0.26 KG
34. Podkładka sprężysta M10 65G/chromowane PN-77/M-82008 0.02 KG
35. Podkładka sprężysta M12 65G/chromowane PN-77/M-82008 1 KG
36. Podkładka sprężysta M16 65G/chromowane PN-77/M-82008 2 KG
37. Podkładka sprężysta M20 65G/chromowane PN-77/M-82008 0.6 KG
38. Podkładka sprężysta M8 65G/chromowane PN-77/M-82008 0.02 KG
39. Śruba dwustronna M10x70 25CrMo4+QT PN-EN 10269 typ.B EN 1515-1 20 ST
40. Śruba dwustronna M12x80 25CrMo4+QT PN-EN 10269 typ.B EN 1515-1 4 ST
41. Śruba M10x30 A2-50 kl.B PN-EN ISO 4017 32 ST
42. Śruba M10x30 A2-50 PN-EN ISO 4017 16 ST
43. Śruba M10x35 A2-50 PN-EN ISO 4017 22 ST
44. Śruba M10x40 A2-50 PN-EN ISO 4017 27 ST
45. śruba M10x90 A2-50 PN-EN ISO 4014 16 ST
46. Śruba M12x30 A2-50 PN-EN ISO 4017 8 ST
47. Śruba M12x35 A2-50 kl.B PN-EN ISO 4017 364 ST
48. Śruba M12x40 A2-50 kl.B PN-EN ISO 4017 8 ST
49. Śruba M12x40 A2-50 PN-EN ISO 4017 876 ST
50. Śruba M12x45 A2-50 kl.B PN-EN ISO 4017 18 ST
51. Śruba M12x45 A2-50 PN-EN ISO 4017 16 ST
52. Śruba M12x50 A2-50 PN-EN ISO 4017 2 ST
53. Śruba M12x55 KL.8.8 chromowana PN-EN ISO 4017 2 KG
54. Śruba M12x65 A2-50 PN-EN ISO 4014 108 ST
55. Śruba M12x65 A2-50 PN-EN ISO 4017 52 ST
56. Śruba M12x70 A2-50 PN-EN ISO 4017 8 ST
57. Śruba M16x45 A2-50 PN-EN ISO 4017 52 ST
58. Śruba M16x50 A2-50 PN-EN ISO 4017 975 ST
59. Śruba M16x55 A2-50 PN-EN ISO 4017 32 ST
60. śruba M20X45 A2-50 PN-EN ISO 4017 4 ST
61. śruba M20x50 A2-50 PN-EN ISO 4017 76 ST
62. Śruba M12x40 A2-50 EN ISO 4014 102 ST

Dokument nr: Z193/240784

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
12- 09- 2018 12: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
14- 09- 2018 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
12- 09- 2018 12: 00

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa elementów złącznych- łącznie 8,06 kg, 6558 szt."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Kowalska
tel: 814731332
e-mail: mkowalska@remzap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.