Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej

Przedmiot:

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
ul. ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. 0-18 4464043, faks 0-18 4464186
Województwo: małopolskie
Miasto: Piwniczna-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 293585 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+010"
,,Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 293585 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+010" Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póz. zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych I. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 293585 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+010" 2.1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 293585 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+010 2.1.1.Zakres robót obejmuje: Zakres planowanej inwestycji obejmuje następujące obiekty budowlane: - Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 0+10 wraz z dojazdami - Budowę nowego obiektu mostowego w km 0+10 wraz z dojazdami w km 0+002.35 - 0+055.35 - przebudową skrzyżowania z drogą powiatową - przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w km 0+780 - 0+824.65 Położenie obiektu względem drogi i cieku: Kilometraż początku mostu 0+010 Kilometraż drogi w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku 0+017.5 Kilometraż cieku w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku 0+860 Długość całkowita obiektu Lcał 16.00 [m] Szerokość całkowita obiektu Bcał 7.90 [m] Szerokość całkowita przęsła Bprzęsło 7.90 [m] Kąt skrzyżowania z osią przeszkody (cieku) ? 90 [deg] Liczba przęseł N 1 [szt] Przepływ miarodajny (P=1%) Qm 98.13 [m3/s] Światło mostu Ls 11.00 [m] Rozpiętość teoretyczna Lt 11.50 [m] Długość ustrojowa Lust 12.00 [m] Wysokość konstrukcyjna Hkonstr 0.55 [m] Wysokość ustrojowa Hustrój 0.71 [m] Liczba pasów ruchu Npas 2 [szt] Szerokość jezdni na obiekcie Bjezdnia 5 [m] Szerokość użytkowa chodnika Bchodnik 1.5 [m] Ustrój nośny Płytowy żelbetowy monolityczny Podpory skrajne (przyczółki) Żelbetowe monolitycznie posadowione pośrednio Schemat statyczny- Rama jednoprzęsłowa 2.2 Zakres robót należy wykonać w oparciu o załączony Projekt opracowanym przez Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o.33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 710 2.3 Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umowa ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 2.4. Wykonawca zapewnia obsługę laboratoryjną na każdym etapie inwestycji. 2.5. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne. 2.6.Wszystkie oferowane materiały muszą być , wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.7 Przedmiot zamówienia zmierza do likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie osobom niepełnosprawnym m.in. poprzez, wykonanie obniżenia krawężnika, projekt nie przewiduje żadnych progów ani uskoków które utrudniałyby sposób poruszania zwłaszcza na wózkach inwalidzkich. 2. 8 Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks Pracy ( Dz.U z 2018r poz. 108 z poż.zm). Powyższe wymagania określono w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji. 2.9. kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Dokument nr: 500219513-N-2018, ZP.271.43.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 ust.1 i art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne; I. Zamawiający w dniu 27.07.2018r Ogłoszeniem nr 595676-N-2018 rozpoczął procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2017r poz.1579 z poź.zm.) na zadanie : ,,Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 293585 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+010" W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.08.2018r godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie prawne: art. 66 ust.1 i art. 67 ust.1 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych cyt. ,,Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (...) 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: ,,Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 293585 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+010"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Proj-Bud Firma Usługowo-Transportowa Tomasz Dąbrowski, , Łącko 777, 33-390, Łącko, kraj/woj. małopolskie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.