Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2018-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie
ul. ul. Chełmońskiego 1
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 825 633 228, faks 825 633 839
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ulicy George'a Stephensona w Chełmie - II etap
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ulicy George'a Stephensona w Chełmie - II etap. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) roboty branży drogowej: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) chodniki, d) zatoki postojowe, e) nawierzchnię jezdni i zjazdów publicznych, f) zieleńce, g) elementy oznakowania pionowego i poziomego, h) roboty wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do zaproszenia do negocjacji, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji oraz przedmiar robót stanowiący załączniki nr 6 do zaproszenia do negocjacji. 4. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych, 2) odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów, 3) prowadzanie dokumentacji budowy, 4) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 5) umożliwianie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę na zasadach określonych w przepisach Prawa budowlanego i BHP, 6) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz w czasie obowiązywania gwarancji, 7) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania, 9) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie miasta Chełm, 10) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 bezszwowo do szerokości jezdni 6 metrów. Przy szerokości jezdni powyżej 6 metrów dopuszcza się wykonanie łączenia za pomocą taśmy termoplastycznej zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający wymaga certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji dla wytwórni mas bitumicznych oraz produkowanych w niej mieszanek mineralno - asfaltowych, 11) zapewnienie ciągłości ruchu ulicznego w trakcie prowadzenia robót za wyjątkiem wykonywania robót wymienionych w pkt 10, 12) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych) wraz z nadzorem właścicielskim, 13) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 14) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót oraz jego całkowita likwidacja wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót, 15) uporządkowanie placu budowy, 16) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót, 17) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej potwierdzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - w 4 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 18) systematyczne prowadzenie oraz pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępniane na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu. 19) zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie nw. badań: a) próbki odbiorcze nawierzchni mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11, AC22W, b) ekstrakcja betonu asfaltowego, mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11, c) pomiar równości nawierzchni planografem, d) wytrzymałość ławy betonowej, e) zaopiniowanie receptur bitumicznych, f) wytrzymałość podsypki cementowo - piaskowej, g) szorstkość oznakowania poziomego grubowarstwowego, które zostaną wykonywane przez specjalistyczne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Termin wykonania danego badania zostanie wyznaczony przez inspektora nadzoru. W przypadku negatywnego wyniku ww. badań, badania zostaną powtórzone. Wykonanie ww. badań nie zwalnia Wykonawcy od systematycznego prowadzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych zgodnie z pkt 18. 20) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej z przepisów: a) o systemie oceny zgodności, b) o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi, zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi; 21) organizacja i zgłaszanie gotowości do odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów), 22) zastosowanie niezbędnych możliwych środków celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy, 23) pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót, 24) bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót, 25) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - robotników drogowych, - operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 7. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

Dokument nr: 500220422-N-2018, ZDM-TI-4101/RZP/68/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki (na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) zostanie udzielone: w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (zamówienie podstawowe zostało udzielone dnia 24.08.2018 r.) dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj. Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, Strupin Duży 295, 22-100 Chełm. Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, m.in.: 1) roboty branży drogowej: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) chodniki, d) zatoki postojowe, e) nawierzchnię jezdni i zjazdów publicznych, f) zieleńce, g) elementy oznakowania pionowego i poziomego, h) roboty wykończeniowe. Wykonanie zamówień podobnych było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, dztechnicznywlodawa@prd.pl, Strupin Duży 295, 22-100, Chełm, kraj/woj. lubelskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., , ul. Krańcowa 7, 21-100, Lubartów, kraj/woj. lubelskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.