Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa obiektów małej architektury

Przedmiot:

Budowa obiektów małej architektury

Data zamieszczenia: 2018-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 1220102240, faks +48123418487
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: ,,Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na dz. na dz. nr 123/2 obr. 44 w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: ,,Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na dz. na dz. nr 123/2 obr. 44 w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 129/2018. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych - Park Wyspiańskiego w Krakowie, dz. nr 123/2 obręb 44, Krowodrza, Kraków. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie obszaru położonego w południowo-zachodniej części Parku Wyspiańskiego i otoczony jest wewnętrzną siecią nawierzchni utwardzonej - alei, według załączonego projektu oraz przedmiaru, obejmującego w szczególności: 1.1.1 wykonanie robót budowlanych i montaż obiektów małej architektury zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, a w tym w szczególności: 1.1.1.1 splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych obiektów małej architektury oraz nawierzchni, 1.1.1.2 wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektów małej architektury oraz projektowanych utwardzeń terenu, 1.1.1.3 wykonanie i montaż projektowanych obiektów małej architektury wraz z ich posadowieniem, tj.: Huśtawka typu ,,Bocianie gniazdo" 1 szt., Huśtawka wagowa 1 szt., Siedzisko przestrzenne 3 szt., Siedzisko drewniane przestrzenne 1 szt., Ławka drewniana typu ,,Skrzynia" 3 szt., Leżanka drewniana typu ,,Skrzynia" 3 szt., Podest drewniany - Zespół siedzisk drewnianych wraz z podłogą 1 szt. 1.1.1.4 wykonanie i montaż podestów drewnianych wraz z ich posadowieniem, 1.1.1.5 wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 1.1.1.6 uporządkowanie terenu. 1.2 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR), objętych zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych znak sprawy: AU- 01-4.6743.2.59.2018.ADA. 1.3 Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją utrzymania i konserwacji urządzeń i nawierzchni przedstawioną w formie tabelarycznej, której przykład jest w załączonej dokumentacji do S, oraz inwentaryzacji w programie R3 Trees, zgodnie z załączoną do S instrukcją programu. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia do zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności związanych z procedurami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZIKiT 7) i zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będą w zarządzie ZIKiT (procedura ZIKiT 12), jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik A do S i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 1.4. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.5. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.6. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.7 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Zamawiający wymaga ogrodzenia terenu budowy niezależnie od uzyskanego trybu zgłoszenia robót budowlanych. 1.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych. 1.9 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w S przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w S, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do S), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w S, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w S, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z S. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w S jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w S, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.10 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, wykonania podłoża i nawierzchni, demontażowe, montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, jak i porządkowe, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia do dnia 12 grudnia 2018r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia oraz tabeli elementów i urządzeń małej architektury odpowiednio do wzoru przedstawionego w Załączniku B do wzoru formularza oferty. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej S oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiOR. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów oraz ponadto tabelę elementów i urządzeń małej architektury odpowiednio do wzoru przedstawionego w Załączniku B do wzoru formularza oferty, tj. załącznik do kosztorysu - zestawienie elementów małej architektury wraz ze wskazaniem producenta/ów, typu/ów, numeru/ów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń małej architektury pozwalających na ich identyfikację i weryfikację zgodności z wymaganiami opisanymi w S i jej załącznikach. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z S i jej załączników w cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz z opisem oferowanych elementów oraz urządzeń, jak i tabela elementów i urządzeń małej architektury odpowiednio do wzoru przedstawionego w Załączniku B do wzoru formularza oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań S stanowią jedynie podstawę do oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami S oraz do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych lub zaniechanych. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia i elementy, tj. wykonane i dostarczone obiekty małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.2 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 5.4. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w S. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część S

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 500221424-N-2018, 129/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na wstępie należy podnieść, iż zamówienie na opisany wyżej zakres przedmiotowy było pierwotnie procedowane w dwóch postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, tj. nr sprawy 61/2018, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.06.2018r. pod nr 574132-N-2018, zostało unieważnione w dniu 02.07.2018r. i nr sprawy 94/2018, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.07.2018r. pod nr 591704-N-2018, zostało unieważnione w dniu 3.08.2018r., w obu przypadkach z uwagi na zaistnienie okoliczności wynikających z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegających odrzuceniu (brak ofert). Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi między innymi, iż na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) tego aktu, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uwzględniając powołaną podstawę prawną, przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki wynikające z przywołanego art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, a w konsekwencji można udzielić przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z zaproszonym Wykonawcą. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane, gdyż w zorganizowanym na ten sam zakres przetargu nieograniczonym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia zaproszonemu do negocjacji Wykonawcy, tj. Magdalena Przebinda VOGT Studio, ul. Ks. Skorupki 20/1, 31-519 Kraków. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Magdalena Przebinda VOGT Studio, , ul. Ks. Skorupki 20/1, 31-519, Kraków, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.