Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont łazienek w budynku

Przedmiot:

Remont łazienek w budynku

Data zamieszczenia: 2018-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 44 38 406, faks 22 32 54 166
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont łazienek w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie
I. Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Remont łazienek w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie. 1. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty malarskie i stolarskie, 3) Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, 4) Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, 5) Prace murarskie i glazurnicze. 2. Prace remontowo - budowlane obejmą swoim zakresem łazienki usytuowane na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka w pionie A i C. Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) wykonania zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż. z uwzględnieniem, iż prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu w strefie przyjęć petentów, 2) wykonywania prac o znacznym natężeniu hałasu np. skuwania i przycinania glazury lub terakoty, po godz. 16.00 we wtorki, środy, czwartki i piątki, po 18.00 w poniedziałki lub w weekendy, 3) usuwania na bieżąco gruzu z rozbiórki do kontenerów usytuowanych na zewnątrz budynku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy oraz Dokumentacji technicznej w skład, której wchodzą: przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz projekt wykonawczy - zwane ,,dokumentacją projektową". II. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne" opisane w Zaproszeniu i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, przy czym rozwiązania równoważne muszą spełniać wymogi w wydanych decyzjach, opiniach, uzgodnieniach: o Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach wykonawczych oraz STWiORB), o Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. III. Wymagania związane z realizacją zamówienia a) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze. zm.) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 osoby świadczącej pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych, polegająca na pracach ogólno - budowlanych. UWAGA: Warunek, o którym mowa powyżej opisany został w § 3a wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do Zaproszenia. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji Przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wartość umowy brutto UWAGA: W projekcie wykonawczym - załączniki: - w pozycji załącznik 01 (blaty i umywalki), Zamawiający wskazuje z trzech dopuszczalnych typów umywalek do montażu - typ owalny ze spustem centralnym z Corianu wpuszczaną w blat (poz. nr 33 w przedmiarze robót), - w pozycji 02 (krany), Zamawiający wskazuje z dwóch dopuszczalnych typów baterii umywalkowych do montażu - baterię umywalkową ścienną na wodę zmieszaną (poz. nr 27 w przedmiarze robót dla łazienki A1, poz. Nr 28 w przedmiarze robót dla łazienki C1). IV. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Zamawiający nie wymaga uczestnictwa w wizji lokalnej, ale Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie przygotowania oferty bez dokonania wizji lokalnej. Osoba do kontaktu - Karol Lusar tel. 22 44 38 425. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Protokół zawierający treść pytań zadanych przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi zostanie niezwłocznie przesłany do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bialoleka.waw.pl. V. Długość okresu gwarancji jakości będzie przedmiotem negocjacji. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości: - maksymalna długość okresu gwarancji jakości - (maks. 60 miesięcy) - minimalna długość okresu gwarancji jakości - (min. 36 miesięcy) Wykonawca oferuje długość okresu gwarancji jakości, w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający zawarł stosowną klauzulę informacyjną w Zaproszeniu do negocjacji

Dokument nr: 500221806-N-2018, UD-II-WZP-271.73.2018.MRO.AMO/WR-b

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W dniu 29.08.2018r. na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Remont łazienek w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie" nr UD-II-WZP-271.63.2018.MLU/PN-b. Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający przeprowadził dwa postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont łazienek w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, które nie doprowadziły do wyłonienia Wykonawcy. W drugim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty, a Zamawiający unieważnił postępowanie. Jako, że przedmiot zamówienia nie uległ zmianie Zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Remontowo-Budowlana Tomasz Puchalski, tomaszpuchalski1@gmail.com; mateusz.puchalski@op.pl , ul. Wrzosowa 17, 06-100, Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.