Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
181z dziś
3832z ostatnich 7 dni
14792z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont chodników żwirowych

Przedmiot:

Remont chodników żwirowych

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz,
powiat: sandomierski
Telefon/faks: 15-815-41-00/15-815-41-01
sekretariat@um.sandomierz.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont chodników żwirowych na terenie Skweru Solidarności na działce nr ewid. 1375 w Sandomierzu. Robotami zostanie objęty teren działki nr ewid. 1375 przy ulicy Mickiewicza na której jest Skwer Solidarności. W ramach remontu rozebrane zostaną istniejące nawierzchnie chodników ziemno-żwirowe, a w ich miejsce wykonane zostaną nowe chodniki o nawierzchni z ciemnego żwiru z obrzeżami o zaokrąglonych górnych krawędziach. Będą to chodniki o zbliżonych długościach i szerokościach do chodników istniejących. Orientacyjna powierzchnia chodników objętych remontem wynosi ok. 325m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do zaproszenia w skład której wchodzi: przedmiar robót oraz załącznik graficzny.
- projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersie elektroniczna Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz / lub zmiany) treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

Dokument nr: Or.271.2.23.2018.JPA

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3
2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 11.10.2018 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie robót i przekazanie placu budowy w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy,
- zakończenie robót w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:
1) formularz oferty (wg zał. nr 2 do Zaproszenia),
2) do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:
- oświadczenie, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej zamówieniem,
Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert i podpisane za zgodność z oryginałem.
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia-bądź nie spełnia".
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina
Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane:
Oferta na zadanie pn. Remont chodników żwirowych na terenie Skweru Solidarności na działce
nr ewid. 1375 w Sandomierzu."
Oznaczenie sprawy: Or.271.2.23.2018.JPA Nie otwierać przed dniem 11.10.2018 r. godz. 10.30.
3) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.
4) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
5) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
6) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie ,,porównania cen" Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ,,Ogłoszenia o wynikach przetargów" - stosownej informacji.

Uwagi:
2. Tryb udzielania zamówienia:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie byterium - cena 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Kontakt:
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:
- w sprawach procedury: Joanna Pawelczyk tel. +48 15 81 54 132, Dorota Drozdowska-Achenbach tel. (15) 8154-208, Grzegorz FI ej szar+48 15 81 54 155,
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Angelika Kędzierska tel. +48 15 81 54 186 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.