Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie placu manewrowego

Przedmiot:

Utwardzenie placu manewrowego

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Lipinki
Lipinki 53
38-305 Lipinki
powiat: gorlicki
(13)44-77-021, (13)44-77-021 w. 42
urzad@gminalipinki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Lipinki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45000000-7
45100000-8 45200000-9 45110000-1 45220000-5 45230000-8 45111000-8 45113000-2 45221100-3 45233120-6
2. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Krygu, znajdującego się na działce: numer ewidencyjny 1111/6, jednostka ewidencyjna [120505_2] Lipinki, obręb [0002] Kryg. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie 55 sztuk krawężników drogowych, będących w posiadaniu inwestora na placu budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45110000-1, 45220000-5

Dokument nr: RBI.ZO.15.2018

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia: 10.10.2018 r. do godz. 9:00.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Wymagania:
3. Jeżeli w dokumentacji technicznej, została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., Zamawiający zastrzega, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń będzie opiniowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych marek/producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczyw;a na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Uwagi:
Rozdział 1. Procedura.
1. Z uwagi na treść przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.), postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o uregulowania wewnętrzne.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość zamówienia.
3. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści zawiadomienie na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/uglipinki.
7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego

oferta była najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
10. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia i zweryfikowania materiałów niniejszego postępowania oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.