Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont chodnika

Przedmiot:

Remont chodnika

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
tel.(77) 411 38 40
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zamówienia:
,,Remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1143 O"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty obejmują remont chodnika w m. Czepielowice (DP nr 1143 O) od km 0+000 do km 0+045. Szczegółowy opis oraz zakres robót do wykonania zawiera kosztorys ofertowy (załącznik nr 2) i opis techniczny (załącznik nr 4).
2.1. W ramach wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) opracowania uproszczonego projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784), zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych oraz jego utrzymania w trakcie prowadzonych robót w należytym stanie technicznym i estetycznym,
2) wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzonych robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót,
3) przestrzegania przepisów BHP.
2.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
2.3. Utylizacja odpadów - w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
2.4. Materiały użyte (wbudowane) do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Dla zastosowanych materiałów Wykonawca przedkłada Zamawiającemu certyfikaty zgodności z CE lub aprobaty techniczne do odbioru końcowego zadania.
2.5. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres min. 36 m-cy od daty odbioru końcowego.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Dokument nr: T.2421.7.2018.DZ

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 12.10.2018 r. godz. 11:15 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, pokój nr 25.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, pok. nr 12 do dnia 12.10.2018 r. godz. 11:00.
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz z napisem:
,,Remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1143 O"
Nie otwierać przed dniem 12.10.2018 r., godz. 11:15

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania: do 30.11.2018 r.

Wymagania:
4. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku spółki cywilnej, umowę regulującą współpracę tych podmiotów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
7. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa:
- ofertę wg załączonego wzoru do wypełnienia (załącznik nr 1),
- kosztorys ofertowy (załącznik nr 2),
- zaakceptowany wzór umowy z kartą gwarancyjną (załącznik nr 3),
- pozostałe dokumenty wymienione w pkt 4.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia wymaganych dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz poprawienie błędów w ofercie.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.