Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont leśniczówki leśniczego leśnictwa Brzostek

Przedmiot:

Remont leśniczówki leśniczego leśnictwa Brzostek

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
ul. Rzeszowska 142
39-200 Dębica
powiat: dębicki
tel. 14/670 48 28, fax. 14/670 30 72
debica@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: 700,00 złotych.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont leśniczówki leśniczego leśnictwa Brzostek
3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont leśniczówki leśniczego leśnictwa Brzostek - Siedliska Bogusz 189 (nr inw.: 110/329), polegający w szczególności na:
- remoncie komina dymowego,
- malowaniu dachu,
- wykonaniu izolacji cieplnej poddasza,
- wymianie słupa podporowego więźby dachowej przy kominie.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
- 45261221-9 Malowanie dachów,
- 45321000-3 Izolacja cieplna,
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.

CPV: 45453000-7, 45261221-9, 45321000-3, 45261100-5

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 12 października 2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego: ul. Rzeszowska 142 (świetlica - parter), 39-200 Dębica.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby Zamawiającego ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica do dnia 12 października 2018 r., do godz. 1200.
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1025 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ,,Kodeksem cywilnym" - art. 70(1) - 70(5) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie wykona oznakowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac na czas realizacji prac budowlanych, zapewni bezpieczne dojście i dojazd do terenu wykonywania robót.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Mogą to być na przykład zmiany:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
5. Zamiany, o których mowa w pkt. 4 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Wiedza i doświadczenie.
W okresie pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał w sposób należyty dwa zadania odpowiadające swym zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każde. Wykaz wykonanych robót należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia oraz dołączyć do niego dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - nie mniej niż 3 osoby. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego oraz Wykonawcy mają być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres: Nadleśnictwo
Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica, pocztą elektroniczną na adres: debica@krakow.lasy.gov.pl, lub faksem na numer +48 146703072.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na Ogłoszenie. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
9. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 700,00 złotych.
2. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej.
3. Właściwą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy BOŚ S.A. w Tarnowie, nr konta 42 1540 1203 2053 4289 0089 0001,
4. Wadium należy wnieść do dnia 12 października 2018 r. do godz. 1200.
5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
6. Po zakończeniu procedury oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wadium zostanie zwrócone wykonawcom za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została przyjęta do wykonania, jako najkorzystniejsza do dnia podpisania umowy.
10. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę należy sporządzić na wzorze formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 6 niniejszego Ogłoszenia, a ponadto: kosztorys ofertowy oraz dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3. W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta winna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze, na załączonych do Ogłoszenia wzorach formularzy.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. Wszystkie kartki składające się na ofertę powinny zostać spięte, ponumerowane kolejnymi numerami. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Oferta winna zostać umieszczona w kopercie.
Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: ,,Oferta w przetargu nieograniczonym na: ,,Remont leśniczówki leśniczego leśnictwa Brzostek - Siedliska Bogusz 189 (nr inw.: 110/329)" nie otwierać przed 12 października 2018 r. przed godz. 1215."
8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byś czytelne i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
2. Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta
4. Nieujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003., nr 153, poz.1503), co, do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA" oraz zamieszczone w ofercie w taki sposób i w takiej formie, aby Zamawiający mógł dochować ten warunek.
13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Określony w niniejszym Ogłoszeniu rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do obliczenia ceny oferty i określenia kwoty zobowiązania. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać na podstawie zakresu rzeczowego odniesionego do wyceny. W odniesieniu do każdej części zamówienia, cena ma charakter ryczałtowy.
2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty :
- łącznie z podatkiem VAT,
- obliczoną kwotę podatku VAT.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofertowa - waga 60%,
- okres gwarancji - waga 40%
2. Ocena ofert według przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana w sposób następujący:
a) Cena (C) - ilość punktów obliczona zostanie wg formuły:
najniższa cena spośród ofert ocenianych
C = --------------------------------------------------------------- x 60%
cena oferty badanej
b) Okres gwarancji (G) - ilość punktów zostanie przyznana wg następującego wyszczególnienia:
0 pkt - poniżej 12 miesięcy gwarancji,
10 pkt - 13 - 24 miesięcy gwarancji,
20 pkt - 25 - 36 miesięcy gwarancji,
30 pkt - 37 - 48 miesięcy,
40 pkt - 49 miesięcy i więcej.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
15. Powiadomienie o wyniku przetargu.
1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
2. Uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym celem uzgodnienia dogodnego terminu podpisania umowy.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości - 10% ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BOŚ o/Tarnów, nr konta: 42 1540 1203 2053 4289 0089 0001.
3. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane,
b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy.
1. Istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:
a. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b. wystąpienie siły wyższej,
c. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
d. rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz gwarancji.
3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż na okres trwania tych okoliczności.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
5. Dla potrzeb umowy, ,,siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależnie od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, kwarantanny, embargo, rewolucje, zamieszki strajki.

Kontakt:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Michał Jodłowski, adres: Nadleśnictwo Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica, e-mail: debica@krakow.lasy.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.