Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pomiarów elektrycznych

Przedmiot:

Wykonanie pomiarów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
ul. Ziębicka 34-38
50-507 Wrocław
powiat: Wrocław
71 77 31 400
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie pomiarów elektrycznych w obiektach Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Zakres usługi obejmuje wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Pogotowia
Ratunkowego w zakresie opisanym w przedmiarze pn. ,,Pomiary kontrolne instalacji
elektrycznych obiektów budowlanych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu" oraz opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania oraz w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 2.

Dokument nr: 446/ Pu/ 2018

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert: do dnia 10.10.2018 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie, licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Sposób przygotowania propozycji cenowej: Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego - Formularz oferty, w zamkniętej kopercie,
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Pogotowia Ratunkowego III p. pok. 312 przy ul.
Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu). Koperta winna być oznaczona nr i nazwą postępowania.
Zamawiający nie odpowiada za omyłkowe otwarcie oferty Wykonawcy w przypadku braku
oznaczenia koperty w sposób podany powyżej.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zamówienia są zobowiązani wykazać, że:
1) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia grupy 1E oraz uprawnienia grupy 1D
w specjalności instalacyjnej w zakresie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych
i energetycznych do wykonywania prac pomiarowych.
2) dysponują sprzętem pomiarowym z aktualnymi świadectwami legalizacji - co najmniej
jednym miernikiem do pomiaru rezystancji izolacji przewodów, pomiaru skuteczności
ochrony przed dotykiem pośrednim, sprawdzenia poprawności działania wyłączników
różnic prądowych
o Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:
1) Wypełniony Formularz ofertowy - Zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego,
2) Zaparafowany wzór umowy
3) wykaz osób, które będą wykonywać pomiary w ramach realizacji niniejszego zamówienia
wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, o których mowa w pkt. 1) powyżej,
4) oświadczenie o dysponowaniu sprzętem pomiarowym, o którym mowa w pkt. 2) powyżej,
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę
muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez
osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie
oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
umocowane.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do
złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne
dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub
notarialnie poświadczonym odpisie. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem
umowy, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia oferty.
Oferty złożone przez Wykonawców po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert i
zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty, która otrzyma największą ilość
punktów oraz spełni wszystkie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą
cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Informacje dotyczące zawierania umowy:
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego jest integralną częścią
zapytania ofertowego i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzjelenia zamówienia.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawrze z Wykonawcy umowę
- wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Stefan Starzyk, tel.: 71/ 77 31 441
Pani Kinga Paradowska tel.: 71/ 77 31 563,
e-mail: k.paradowska@pogotowie-ratunkowe.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.