Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z ziemną instalacją gazową

Przedmiot:

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z ziemną instalacją gazową

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
powiat: biłgorajski
(84) 687-96-52
pawel.wielgan@ejozefow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Józefów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z ziemną instalacją
gazową dla budynków Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie.
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro,
prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz
z ziemną instalacją gazową dla budynków Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie.
Podstawowe parametry przyłączy:
2
Dodatkowe informacje (sprostowanie opisu technicznego z dokumentacji projektowej):
1. Podczas realizacji zadania należy w miejscu prowadzenia wykopu zdjąć na całej długości płyty o wymiarach 3x1,5m, które zostaną własnością Wykonawcy. Wykonawca uwzględnia wartość pozyskanych płyt przy wycenie zadania.
2. Teren po zdjętych płytach należy utwardzić na całej powierzchni zdjętych płyt tłuczniem o frakcji 16-31,5 mm i grubości min. 15 cm po zagęszczeniu.

Dokument nr: IN.271.O.5.2018.PW

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Józefowie ul. Kościuszki 37, w sali konferencyjnej, dnia 12.10.2018 roku, godz. 10:30.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Specyfikacja:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (84) 687-96-52 lub e-mail: pawel.wielgan@ejozefow.pl, jozefow@ejozefow.pl

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 12.10.2018 roku, godz. 10.00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Wymagania:
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie stanowiącym przedmiot zamówienia.
Wszystkie wymienione w zapytaniu ofertowym i załącznikach znaki towarowe, patenty i nazwy producentów są podane przykładowo i należy je traktować jako równoważne.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bez uwag protokołu końcowego.
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Powyższy dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie wskazanym powyżej.
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
V. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nazwa Wykonawcy
( pieczęć )
Adresat:
Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
Oferta na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z ziemną instalacją gazową dla budynków Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 12.10.2018 r. godz. 10:30
2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. ( Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 - Formularz
4
ofertowy). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.