Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i...

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
powiat: włocławski
tel. (54) 286-50-09, fax. (54) 286-50-09
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Izbica Kujawska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn.: Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem
instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budynku OSP
w Wietrzychowicach, gmina Izbica Kujawska.
Rodzaj zamówienia:
I. Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na wymianie pokrycia dachowego,
konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na
budynku OSP w Wietrzychowicach, gmina Izbica Kujawska.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z wykonaniem
instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i rynien na budynku OSP w Wietrzychowicach, gmina
Izbica Kujawska, w następującym zakresie:
1. demontaż syreny alarmowej znajdującej się na dachu niższej części obiektu;
2. demontaż istniejącej konstrukcji dachu;
3. rozbiórka gzymsu niższej części budynku;
4. demontaż systemu rynnowego;
5. demontaż wspornika przyłącza energetycznego;
6. zaimpregnowanie wszystkich elementów drewnianych środkami chroniącymi przed
niekorzystnymi oddziaływaniami atmosferycznymi, korozją biologiczną oraz ogniem;
7. wykonanie monolitycznych wieńców żelbetowych;
8. zamontowanie prefabrykowanej więźby dachowej;
9. nadbudowanie istniejącego komina;
10. ułożenie podkładu drewnianego składającego się z łat i kontrłat w rozstawie zalecanym
przez producenta pokrycia;
11. montaż blachy trapezowej wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych,
zwieńczenie ścian ze stali;
12. montaż rynien i rur spustowych o średnicy 100-135 mm z blachy cynkowo-tytanowej;
13. wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami.

Dokument nr: GKLP.271.2.47.2018

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert w formie pisemnej upływa dnia 11.10.2018 r. godz. 13:00 w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32; 87-865 Izbica Kujawska
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie: z nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą
przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 roku.

Wymagania:
V. Warunki ubiegania się o zamówienie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
o dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia co najmniej 1
kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstmkcyjno - budowlanej,
o dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia co najmniej 1
kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacji elektrycznych.
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
Oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym będą niezwłocznie zwracane
oferentom.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru - załącznika nr 1,
2. wypełniony i podpisany wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, z wykorzystaniem wzoru - załącznika nr 2.
VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium: cena -- 100%. Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone
wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Kontakt:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pok. nr 23 lub
telefonicznie pod numerem: (54) 286-50-09 wew. 107.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Pan Stefan Królewicz

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.