Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i dostawa kompletnej konstrukcji wsporczej estakady rurociągów pulpy i wody...

Przedmiot:

Wykonanie i dostawa kompletnej konstrukcji wsporczej estakady rurociągów pulpy i wody powrotnej

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce
ul. Elektryczna 5
07-401 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
tel. 29 766 22 94
Andrzej.Ostrowski@energa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostawa kompletnej konstrukcji wsporczej estakady rurociągów pulpy i wody powrotnej na potrzeby realizacji Budowy IOS II.
4.2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
4.2.1. Wykonanie dokumentacji warsztatowej na podstawie projektu wykonawczego.
4.2.2. Wykonanie konstrukcji stalowej w stanie pozwalającym na montaż bez konieczności wykonania przed montażu na terenie budowy (nie dotyczy belki kratowej nad droga)
4.2.3. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej w klasie C4 odporności na zagrożenie korozyjne.
4.2.4. Dostawa wszystkich elementów złącznych.
4.2.5. Wykonanie dokumentacji jakościowej.
4.3. Projekt wykonawczy, który jest w posiadaniu Zamawiającego, zostanie udostępniony Wykonawcy w czasie wizji lokalnej.
4.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej.
W sprawach dotyczących wizji lokalnej informacji udziela Pan Andrzej Ostrowski, tel. 29 766 22 94, e-mail: Andrzej.Ostrowski@energa.pl
4.5. Dostawy realizowane będą na bazie DDP Incoterms 2010, do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
4.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w linii produkcyjnej malarnię ze stanowiskiem przygotowania elementów stalowych metodą strumieniowo-ścierną do malowania.
4.7. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od daty dostawy.
4.8. Wykonawca składając ofertę akceptuje ,,Warunki handlowe realizacji zamówienia" stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązuje się, w przypadku jej wyboru, do ich przyjęcia na etapie realizacji zamówienia (,,Warunki handlowe" staną się załącznikiem do zamówienia).
4.9. Informujemy, że Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: www.energaostroleka.pl

Dokument nr: EEO/10/05/2018

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
EEO/10/05/2018 Strona 6
9.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.
9.2. Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2018 roku o godz. 10:00 czasu polskiego (liczy się data wpływu do Kancelarii Zamawiającego).
9.3. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu oraz nie podlega zwrotowi.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie poprzez dokonywanie sukcesywnych dostaw uzgodnionych z Zamawiającym:
- rozpoczęcie dostaw - od 30 października 2018 r.
- zakończenie dostaw - najpóźniej do 9 listopada 2018 r.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania ofert
8.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i warunkowych.
8.4. Oferta i dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność treści. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, zawierające jakąkolwiek treść, powinny być podpisane lub parafowane (a kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, zgodnie z regułami reprezentacji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8.5. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
8.6. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje dotyczące kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8.7. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na adres:
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
Kancelaria
oraz opisane:
,,Postępowanie znak EEO/10/05/2018 Oferta - ,, Wykonanie i dostawa kompletnej konstrukcji wsporczej estakady rurociągów pulpy i wody powrotnej na potrzeby realizacji Budowy IOS II"
8.8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" albo ,,WYCOFANIE".
9.4. Otwarcie ofert jest niejawne.
10. Komunikacja w zakresie SIWZ
10.1. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami p. Iwonę Grzyb lub osobę przez nią upoważnioną.
10.2. Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać elektronicznie (e-mail: adam.politowski@energa.pl).
10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania w możliwie najszybszym terminie, zamieszczając treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia prośby bez odpowiedzi.
10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiany jego treści zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
10.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżący monitoring strony internetowej Zamawiającego i publikowanych tam zmian do SIWZ, w tym odpowiedzi na pytania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.