Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH

Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 261111227
4wog.kancelaria@wp.mil.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest:
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU
4 WOG GLIWICE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
b) Formularz cenowy - załącznik nr 2
c) Projekt umowy - załącznik nr 3

Dokument nr: 4WOG.1200.2712.67.2018

Otwarcie ofert: Komisja dokona otwarcia złożonych ofert w w/w terminie do godz.: 15:00

Składanie ofert:
1. Miejsce i termin złożenia oferty:
TERMIN: 12.10.2018 r. do godz. 10.00
ADRES: 4 WOG, UL. ANDERSA 47, 44-121 GLIWICE
(KANCELARIA JAWNA).

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PROSIMY O ZŁOŻENIE OFERTY:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę wykonawcy oraz napis:
DOTYCZY ZAMÓWIENIA PN: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 4 WOG GLIWICE ZNAK SPRAWY: 4WOG.1200.2712.67.2018 NIE OTWIERAĆ DO 12.10.2018 r. do godz.: 10.00
4WOG.1200.2712.67.2018
Strona 2 z 6
POUCZENIE: W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu.
2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* składania ofert częściowych.
3. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
a) formularz ofertowy,
b) formularz cenowy
Do oferty należy bezwzględnie dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy podczas negocjacji, jeżeli to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena brutto - 60 %
Okres gwarancji na materiały - 20 %
Termin dostawy - 20%
Lp.
Kryterium
Waga kryterium
1
Cena brutto oferty
60%=60 pkt.
2
Okres gwarancji na materiały
20%=20 pkt.
3
Termin dostawy
20%=20 pkt.
Sposób oceny ofert:
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
Q=K1+K2+K3
gdzie:
4WOG.1200.2712.67.2018
Strona 3 z 6
Q - łączna ocena - suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach
K1 - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
K2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji na materiały
K3 - liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy
Oferty zostaną ocenione wg wzorów:
Kryterium I - cena - waga 60
K1= Cena brutto oferty najtańszej x 60
Cena brutto oferty badanej
Kryterium II - okres gwarancji na materiały - waga 20
K2= Okres gwarancji w ocenianej ofercie x 20
Najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert
Uwaga! Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż wskazany przez Zamawiającego, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji wskazany zapytaniu ofertowym. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę.
Kryterium III - termin dostawy - waga 20
K3= Najkrótszy termin dostawy x 20
Termin dostawy w badanej ofercie
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż 14 dni roboczych Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego terminu dostawy niż 5 dni roboczych, do oceny oferty zostanie przyjęty minimalny termin dostawy wskazany w zapytaniu ofertowym.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
4WOG.1200.2712.67.2018
Strona 4 z 6
W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy/ roboty budowlanej* określonej w oparciu
o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
c) wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę jest ceną całkowitą (obejmującą koszt użytych materiałów) za usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązującą przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
6. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
7. Pytania do treści zapytania ofertowego można kierować na faks nr 261-111-232 lub przesłać na adres e-mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, w przypadku uznania zasadności zadanego pytania Zamawiający udzieli wyjaśnień, które będą zamieszczone na stronie internetowej: 4wog.wp.mil.pl
8. Informacja dotycząca wyboru oferty.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści informację na swojej stronie internetowej: 4wog.wp.mil.pl
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe. W szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Uwagi:
10. Inne
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 371
b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan ppłk Wojciech GĘBKA, kontakt: 261 111 601 *;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4WOG.1200.2712.67.2018
Strona 5 z 6
/dane identyfikujące postępowanie, ZNAK SPRAWY 4WOG.1200.2712.67.2018./ prowadzonym w zapytaniu ofertowym;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
j. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.