Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni odcinka chodnika w ulicy

Przedmiot:

Remont nawierzchni odcinka chodnika w ulicy

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 62 59 85 200 Faks: +48 62 59 85 201
sekretariat@mzdik.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni odcinka chodnika w ulicy Tatrzańskiej w Kaliszu.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2/ wykonanie chodnika i zjazdu o nawierzchni z płyt betonowych wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży,
3/ regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej,
4/ obsługa geodezyjna prowadzonych robót w tym sporządzenie bieżących operatów geodezyjnych służących określeniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej - format DWG) uwzględniającą likwidowane urządzenia,
5/ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem.
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do zaproszenia obejmujących: plan sytuacyjny drogowy, przedmiar robót, kosztorys ofertowy (ślepy).
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: ZP.271.10.54.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2018r. o godz. 10:05.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 12.10.2018r. do godz. 10:00.
Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: "Oferta na remont nawierzchni odcinka chodnika w ulicy Tatrzańskiej w Kaliszu".
ZP.271.10.54.2018

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 09.11.2018r.

Wymagania:
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane - 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,
2/ wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie drogi/ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 50m2 lub długości minimum 25mb każde,
3/ wskażą osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:
- kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.
6. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny.
7.1. Cena ofertowa, podana w "Formularzu oferty", powinna być wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy (ślepy). Zaleca się obliczenie ceny metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym (ślepym) jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:
ZP.271.10.54.2018
2
Wk = ?L x Cj
gdzie:
Wk - oznacza wartość kosztorysową robót,
L - oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót,
Cj - oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć do końcowej wartości kosztorysowej robót kosztorysu, a następnie łączną wartość brutto należy wpisać w pkt 1 "Formularza oferty".
7.2. Kosztorys ofertowy (ślepy) określa opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.
7.3. Przywołane w kosztorysie ofertowym (ślepym) podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.
7.4. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, w tym m.in.: koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, roboty towarzyszące i tymczasowe, koszty zorganizowania i utrzymania placu budowy oraz ew. koszty oczyszczenia, segregacji i palet niezbędnych do składowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania.
7.5. W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.
7.6. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji kosztorysów.
7.7. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
7.8. Koszty związane z oznakowaniem robót zgodnie ze schematem oznakowania oraz koszty związane z obsługą geodezyjną i geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza należy określić w formie ryczałtu i wpisać w odpowiednią pozycję formularza oferty.
7.9. Na cenę oferty składa się suma wartości robót budowlanych wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, koszty związane z obsługą geodezyjną i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz koszty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i oznakowanie robót zgodnie z tym projektem.
8. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
8.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
8.2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:
Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------
Cena oferty badanej
9. Oferta winna zawierać:
- formularz oferty na załączonym druku,
- kosztorys ofertowy (wypełnić załączony druk),
- doświadczenie zawodowe (wypełnić załączony druk),
- potencjał osobowy (wypełnić załączony druk).

Uwagi:
12. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim i Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu jest Pan Marcin Pługowski, kontakt: mplugowski@um.kalisz.pl, telefon (62)765-43-56*;
3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.54.2018 - "Remont nawierzchni odcinka chodnika w ulicy Tatrzańskiej w Kaliszu" - zaproszenie do złożenia oferty cenowej;
4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp";
5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8/ posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9/ nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________________________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
ZP.271.10.54.2018
4
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Rafał Jaźwiec tel. (62) 59 85 207
2/ Marcin Cieloszyk tel. (62) 59 85 209
2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Rafał Jaźwiec tel. (62) 59 85 207
2/ Marcin Cieloszyk tel. (62) 59 85 209
2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Forma prawna: jednostka budżetowa Miasta Kalisza
NIP: 618-19-21-763
REGON: 251026249
Lokalizacja: województwo Wielkopolskie, gmina Miasto Kalisz
Adres: ul. Złota 43, 62-800 Kalisz
Telefon: +48 62 59 85 200
Faks: +48 62 59 85 201
E-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.