Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa instalacji elektrycznej w Przychodni

Przedmiot:

Przebudowa instalacji elektrycznej w Przychodni

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli
ul. Szadkowska 2
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
tel.: 43 824-92-24 fax: 43 824-92-27
m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przebudowa instalacji elektrycznej w Przychodni ul. Srebrna 11 w celu zasilania
ogrzewaczy wody i dodatkowego obwodu gniazd polegające na:
a) rozbudowie instalacji elektrycznej na parterze w celu zasilania elektrycznych,
przepływowych ogrzewaczy wody oraz dodatkowego obwodu gniazd wtykowych 230 V
ogólnego przeznaczenia,
b) wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą,
c) zamontowanie ogrzewaczy wody,
d) instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia,
2
e) wymiana, dostawa i montaż oświetlenia na nowe typu: LED.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pokazany jest w dokumentacji technicznej,
stanowiącej załącznik do zapytania.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg. projektu budowlanego i kosztorysu.
Poza projektem Wykonawca ma zadanie wymienić oświetlenie sufitowe, w tym zakupić
4 szt. lamp - oprawa natynkowa, np. TORINO LED OPAL 38W barwa neutralna 38W 4000
K PRM- rozm. szer.60 cm i dł. 60 cm kolor biały.
3. W celu realizacji zamówienia zamawiający, wymaga od wykonawcy wizji terenu
przed złożeniem oferty.

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.10.2018 r. od godz. 14.05 a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem
www.spzpoz-zdunskawola.pl/

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem ( jedno do wyboru):
poczty elektronicznej na adres: m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl,
faksem na nr: 43 824-92-27
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola
do dnia 10.10.2018 r. do godz. 14:00
wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć
miesięcy przed datą złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Prace należy wykonać w okresie październik - listopad 2018 r.

Wymagania:
4. Zamawiający dopuszcza/ niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/ niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) musi uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w tej
dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe,
3
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, koszty wywozu
i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat
związanych z odbiorem robót.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spzpoz-zdunskawola.pl
7. Warunki płatności:
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako ryczałtowe, po wykonaniu prac po podpisaniu
protokołu końcowego na podstawie wystawionej prawidłowo faktury.
4
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100%
Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa.
Jeżeli dwie lub więcej ofert złoży ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych w trybie i na zasadach art. 91, ust. 4 i 6 PZP.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.