Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ,,Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
ul. Rzeszowska 5,
36-051 Górno
powiat: rzeszowski
. 17 - 7715 319, 17- 7715 388 fax. 17 7728 968
zamowienia@gorno.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Górno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (RODO).
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ,,SANATORIUM" im. Jana Pawła II w Górnie, 36-051
Górno, ul. Rzeszowska 5, e-mail: biuro@gorno.eu, zamowienia@gorno.eu
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia;
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego SPZZOZ w Górnie (Pawilon nr 11)".
3. Opis Przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZZOZ w Górnie (Pawilon nr 11)",
W specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych.
4. Szczegółowa charakterystyka zadania objętego nadzorem:
Zakres robót;
a) roboty budowlane:
- wykonaniu robót wyburzeniowych i rozbiórkowych
- wykonaniu robót murowych
- wykonaniu podłoży i posadzek
- wykonaniu tynków, okładzin, sufitów
- wykonaniu malowania
- wymianie drzwi wewnętrznych
- montażu poręczy, uchwytów
b) roboty sanitarne:
- wykonaniu robót demontażowych
- wykonaniu robót instalacyjnych
- wykonaniu robót budowlanych i towarzyszących
c) instalacje elektryczne i teletechniczne
- wykonaniu demontażu istniejącej instalacji
- montażu rozdzielni elektrycznych
- wykonaniu tras kablowych
- wykonaniu instalacji siłowej
- wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych
-wykonaniu instalacji oświetlenia ogólnego
- wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego i CCTV
- wykonaniu instalacji CCTV - komponenty
- wykonaniu instalacji telewizyjnej
- wykonaniu instalacji przyzywowej
- wykonaniu instalacji SSP
Pełna dokumentacja dotycząca realizacji robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. ,,Przebudowa
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Górnie (Pawilon nr 11)", w tym dokumentacja projektowa znajduje się
na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http:/przetargi.qorno.eu w zakładce ,,Postępowania w toku",
Tytuł ogłoszenia ,,Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZZOZ w Górnie (Pawilon nr 11)".
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z:
1) prawem budowlanym;
2) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji
budynków i budowli;
3) dokumentacją projektową / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz
szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
6. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie m.in.:
1) Nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z dokumentacji projektowej oraz warunków określonych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
2) Podejmowanie decyzji (poleceń) w sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości
materiałów, prowadzeniem robót oraz interpretacją dokumentacji projektowej. Powyższe wydaje na piśmie wg
wzorów ustalonych z Zamawiającym;
3) Prowadzi Korespondencje z Zamawiającym i w imieniu Zamawiającego po uprzedniej akceptacji treści
korespondencji przez Zamawiającego;
4) Organizuje prace związane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji
robót budowlanych;
5) Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń lub sprzętu;
6) Żąda usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub niezdolnych do wykonania robót lub innych
niezatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych;
7) Udziela wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych;
8) Wnioskuje w sprawie:
a) Wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na zmiany;
b) Przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
c) Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz o potrzebie
zabezpieczenia dróg i urządzeń obcych na placu budowy i w jego otoczeniu;
9) Organizuje Rady Budowy, sporządza protokoły z narad i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie
do 5 dni od dnia ich odbycia oraz dopilnowuje realizację ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na Radach Budowy
lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót budowlanych;
10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego załatwia sprawy związane z przygotowaniem inwestycji do odbioru i
przekazania jej w użytkowanie, uczestniczy w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego, kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji
ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli;
11) Dokonuje i współpracuje przy odbiorach technicznych robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru
częściowego, rozruchu próbnego oraz końcowego robót;
12) Wnioskowanie zakończenia robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i
przedłożenia tych dokumentów do akceptacji Zamawiającemu w celu ustalenia ostatecznego terminu odbioru
robót budowlanych oraz poświadczenia terminu zakończenia robót;
13) Uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji;
14) Wszystkie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia;
15) Przygotowania Zamawiającemu danych do przekazania na majątek Zamawiającego zrealizowanego zadania
inwestycyjnego;
16) Sprawdzenia faktur za zrealizowane roboty pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 3 dni od
daty ich otrzymania od Wykonawcy robót;
17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów p.poż., ochrony środowiska;
18) Zamawiający będzie kontrolował jakość wykonania prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o:
a) Zgodność wykonywania robót budowlanych z dokumentacja projektową;
b) Terminowość, systematyczność i rzeczowość merytoryczną prowadzonej dokumentacji budowy
(sprawozdania, raporty, wnioski itp.);
c) Rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowy, częstotliwość i jakość wpisów w Dzienniku Budowy.
7. Wymagania odnośnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) . Wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej dwie usługi
nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy budynków
użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
2) Skierują do realizacji zamówienia osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościach:
a) architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych.
Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy kwalifikacje w kilku specjalnościach będzie posiadała jedna
osoba.
Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określają:
ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. póz. 65) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. póz. 1725).

Otwarcie ofert: 9. Termin otwarcia ofert:
10.10.2018 r. o godz. 11;10 w Sali konferencyjnej Pawilonu Nr 5 w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej ,,SANATORIUM" im Jana Pawła II w Górnie. 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć (przesłać) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@gorno.eu lub
złożyć w Sekretariacie Pawilonu Nr 5 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
,,SANATORIUM" im Jana Pawła II w Górnie, 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5 w terminie do dnia 10.10.2018 r.
do godz. 11;00

Wymagania:
10. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wystawienia faktury i po podpisaniu protokołu odbioru.
12. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
b) oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty wg wzoru dołączonego do
niniejszego zaproszenia - zapytania ofertowego - załącznik nr 1 wraz z akceptacją wymaganych
parametrów technicznych i podpisana przez wykonawcę,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),
d) wykaz usług wraz z dowodami (załącznik Nr 3)
13. Opis kryteriów:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium - najniższa cena. Zamówienie zostanie udzielone
wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ilość punktów przyznana ofertom obliczona zostanie wg wzoru; cena najniższej oferty/cenę oferty x 100 pkt.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
11. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Leszek Borkowski tel. 17 - 7715 319
Stanisław Zagaja tel. 17- 7715 388

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.