Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku socjalnego

Przedmiot:

Remont budynku socjalnego

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku
ul. Sienkiewicza 12
38-500 Sanok
powiat: sanocki
tel.: (13) 46 52 164, fax: (13) 46 52 528
katarzyna.kopecka@pgnig.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: 1 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie w sprawie
,,Remont budynku socjalnego GLI Gorlice"
Przedmiot zamówienia
Remont budynku socjalnego GLI Gorlice

Dokument nr: NP/PGNG/18/1404/OS/TM

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
12.10.2018 11:00
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie
Oddział w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
1. Miejsce i termin otrzymania SIWZ: PGNiG SA Warszawie Oddział w Sanoku,
Dział Mechaniczny, pokój 209 A, tel.: (13) 46 52 164, fax: (13) 46 52 528,
e-mail: katarzyna.kopecka@pgnig.pl. SIWZ dostępna jest ponadto na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 209 A, lub pocztą (również elektroniczną) po uprzednim zamówieniu faxem lub e-mailem.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
12.10.2018 10:45
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie
Oddział w Sanoku
Dział Bezpieczeństwa Informacji - pokój nr 212 A
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówenia
wymagany
Wymagany termin realizacji zamówienia - do sześciu tygodni od daty zawarcia Umowy.
Termin wykonywania prac na terenie obiektu wymaga wcześniejszego uzgodnienia z kierownikiem GLI Gorlice.
Miejsce wykonania
Grupa Likwidacji Infrastruktury Gorlice, 38-304 Kryg

Wymagania:
Informacje na temat wadium
WADIUM. 1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kwota wadium wynosi 1 000,00 zł. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja ta powinna zostać udzielona na okres nie krótszy niż termin związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w następujący sposób: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 z adnotacją Wadium: CRZ: NL/PGNG/18/1404/OS/TM ,,Remont budynku socjalnego GLI Gorlice". b) w gwarancjach - oryginał powinien być dostarczony do Działu Finansowego Oddziału w Sanoku pokój nr 201 A ul. Sienkiewicza 12. Brak oryginału gwarancji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy a w konsekwencji odrzuceniem oferty. Dokument ten nie jest uzupełniany. Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty. 3. W przypadku gdy Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a Wykonawca wyrazi na to zgodę powinien on jednocześnie przedłużyć termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej jako wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Na wniosek Wykonawcy którego oferta została wybrana wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane. 6. Zwrot wadium dokonywany jest: a) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy takie jest wymagane chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą, c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania, d) na pisemny wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, e) na pisemny wniosek Wykonawcy który został wykluczony lub którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający może zatrzymać wadium jeżeli Wykonawca: a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert, b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie, c) nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Kryteria oceny ofert
Cena (cena brutto PLN), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki uczestnictwa
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału
w postępowaniu,
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
10. Warunki szczegółowe udziału:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlane na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł netto wraz z załączeniem poświadczenia należytego wykonania (referencje);
b) będą posiadać w czasie trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000,00 zł;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o regułę spełnia / nie spełnia.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania, w oparciu
o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ),
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy
w postępowaniu,
d) kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem składników cenotwórczych,
e) potwierdzona odpowiednimi referencjami informacja w formie wykazu z rozdziału VI pkt 10 lit. a) SIWZ,
f) kopia dowodu wniesienia wadium,
g) oświadczenie na potwierdzenie warunku z rozdziału VI pkt 10 lit. b) SIWZ
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),
h) potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk
z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność
z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument,
o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument,
o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
Termin związania z ofertą
60 dni

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Katarzyna Kopecka

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.