Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja bieżąca potoku

Przedmiot:

Konserwacja bieżąca potoku

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62-84-130, 106, fax. 12 430-10-35
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Konserwacja bieżąca potoku Szatanek w km 0+000-2+500 w miejscowości Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka"
Przedmiotem zamówienia są prace p.n.: ,,Konserwacja bieżąca potoku Szatanek w km 0+000-2+500 w msc. Polanka Wielka, gm. Polanka Wielka."
Prace na potoku Szatanek w km 0+000-2+500 w msc. Polanka Wielka będą realizowane w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Gminą Polanka Wielka.
Prace będą polegały na ręcznym wykoszeniu skarp potoku wraz z wygrabieniem, lokalnym ręcznym wycięciu zakrzaczeń, ścięciu nawisów ziemnych oraz usunięciu przetamowań zalegających w dnie potoku. Dodatkowo na 100 m potoku (skarpy i dno) zostaną odtworzone ubezpieczenia z płyt ażurowych typu Krata o wym. 90x60x10 cm wraz z zastabilizowaniem ich palisadą drewnianą.

formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: 589/ZZK/2018/PP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2018 r. roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.11.2018r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali ,co najmniej 1 usługę polegające na konserwacji, udrożnieniu rzek lub potoków.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 2 ,,Wykaz zrealizowanych robót"
dysponują osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 3 ,,Wykaz osób"
Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej X 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.
Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 589/ZZK/2018/PP
Kompletna oferta musi zawierać: wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załączniki nr 1, wykaz zrealizowanych usług, wykaz osób.

Kontakt:
. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Agnieszka Żółtowska - NW Oświęcim tel: (33) 844-72-30
Piotr Porębski - dział Zamówień Publicznych tel: 12 62 84 354

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.