Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty nawierzchni asfaltowych dróg

Przedmiot:

Remonty nawierzchni asfaltowych dróg

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 44 38 406, faks 22 32 54 166
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie" - wykonanie nawierzchni asfaltowych
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych na drogach, będących w zarządzie Burmistrza Dzielnicy Białołęka. W ramach robót przewidzianych do realizacji zostanie wykonane między innymi: a) na ul. Żiżki - wykonanie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego; b) na ul. Ostródzkiej - (w rejonie ul. Spichrzowej) - wykonanie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej; II. Szczegółowy zakres robót określono w: a) dokumentacji technicznej ( załącznik nr 7 do Zaproszenia), w tym: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, (załącznik Nr 2 do Umowy) oraz przedmiarze robót, (załącznik Nr 1 do Umowy); b) wymogach określonych w Zaproszeniu. III. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne" opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane STWiORB i kosztorysach). IV. Wymagania związane z realizacją zamówienia a) Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) polegającą na zatrudnieniu przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia . z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych, tj.: o 3 pracowników wykonujących roboty bitumiczne Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy, w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto i przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. V. Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robót, wg cen jednostkowych BRUTTO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający zawarł stosowną klauzulę informacyjną w Zaproszeniu do negocjacji

Dokument nr: 500240361-N-2018, UD-II-WZP-271.81.2018.MRO/WR-b

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. 2016 r., poz.1579 t.j.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych i będzie polegało na udzieleniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego - Nr sprawy: UD-II-WZP-271.5-2017.ZDY/PN-b w trybie przetargu nieograniczonego, udzielonego w dniu 15.03.2017r. na podstawie umowy nr BIA-IR-B/I/2/1/1/I/2/1/320/2017/430 centralny rejestr umów 614/2017 - dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia na roboty podobne, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na wykonaniu podobnego rodzaju zamówienia. Zamówienie na roboty podobne było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Benevento Sp. z o.o., biuro@benevento.com.pl , ul. Marszałkowska 84/92 lok.117, 00-514, Warszawa , kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.