Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Oświetlenie zewnętrzne Kościoła i Dostawa materiałów

Przedmiot:

Oświetlenie zewnętrzne Kościoła i Dostawa materiałów

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sulejów
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów
powiat: piotrkowski
tel. 446 102 500, faks 446 162 551
zamowienia@sulejow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulejów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie - III postępowanie
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie iluminacji Kościoła pw. Świętego Floriana w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie". Wszystkie prace muszą być wykonywane pod nadzorem archeologicznym, który zostanie zapewniony przez Zamawiającego. Zakres robót nie obejmuje oświetlenia schodów. UWAGA! Wszystkie urządzenia, elementy budowlane wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej są jedynie urządzeniami przykładowymi i poglądowymi, zastosowane nazwy własne w dokumentacji projektowej są jedynie określeniami poglądowymi i przykładowymi. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. III. Szczegółowy opis prac zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz STWIORB. IV. Podstawą do wyceny zadania jest projekt budowlany, a pozostałe dokumenty są jedynie dokumentami pomocniczymi i uzupełniającymi. Składający oferty powinni we własnym zakresie dokonać oględzin terenu budowy i dokonać własnego obmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności i porównać go z dokumentacją oraz przedmiarem robót. Wycena ofert winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Niedoszacowanie robót przez oferenta nie będzie podstawą do roszczeń o zwiększenie wartości robót. Montaż należy wykonać w oparciu o: 1) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ,,ILUMINACJA KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO FLORIANA W SULEJOWIE"- z wyłączeniem oświetlenia schodów. 2) Przedmiary 3) STWIORB Wykonawca dokona wyceny ofert na podstawie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów. Wycena ofert winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, obowiązującym prawem i normami. UWAGI: ? materiały z rozbiórki nadającej się do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje (zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. Warunki płatności dla Części I i II: Za wykonanie robót objętych przedmiotowym zmówieniem, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą do przetargu. Płatność na podstawie faktury wraz z dołączonym protokołem odbioru dostarczonych materiałów/wykonanych robót potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur do 30 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót (protokołem odbioru dostawy). Zapłata faktur Wykonawcy za roboty, które były wykonane przez Podwykonawców/Konsorcjantów nastąpi po dostarczeniu oświadczenia o dokonanych płatnościach lub dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawców/Konsorcjantów. W przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty lub oświadczenia Podwykonawcy/Konsorcjanta, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatność dla Wykonawcy. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga - dotyczy Części II - zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu, b. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w lit. a zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców. c. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić umowę/y zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi również potwierdzenie zgłoszenia zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego; d. sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów do wykonania oświetlenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Należy dostarczyć: o S1 - słup aluminiowy h=3,5m + fundament + poprzeczka na 1 naświetlacz + złącze bezpiecznikowe o S2 - słup aluminiowy h=3,5m + fundament + poprzeczka na 2 naświetlacze + złącze bezpiecznikowe o S3 - słup aluminiowy h=3,5m + fundament + poprzeczka na 3 naświetlacze + złącze bezpiecznikowe o A - oprawa doziemna LED, rozsył o mocnej asymetrii barwa 2700 K IP67 wg specyfikacji o B - naświetlacz LED, rozsył OVAL odwrócony 15x40 barwa 2700 K IP65 wg specyfikacji o C - oprawa naścienna LED 27W rozsył OVAL 16x90 barwa 2700 K IP67 wg specyfikacji o D - naświetlacz LED, rozsył OVAL 16x90 barwa 2700 K IP65 wg specyfikacji o E - naświetlacz LED, rozsył SPOT barwa 4000K IP65 wg specyfikacji o Kable elektroenergetyczne YKY 0,6, 1kV 5x10,0 o Kable elektroenergetyczne YKY 0,6, 1kV 5x6,0 o Złącze kablowe przelotowe o Opaski kablowe typu OKI o Taśma oznaczeniowa do kabli energetycznych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: po zakończeniu inwestycji: o wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i normami - dotyczy części I, o certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu na zastosowane materiały - dotyczy część I i II, o komplet kart gwarancyjnych na dostarczone urządzenia- dotyczy części I, Obowiązki Wykonawcy - dotyczy części I Zakup i przekazanie materiałów wraz z wymaganą dokumentacją do wykonania iluminacji Kościoła zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym ,,Iluminacja Kościoła pw. Świętego Floriana w Sulejowie", przedmiarem i STWIORB - z wyłączeniem oświetlenia schodów. Odbiór materiałów - dotyczy części I Wykonawca dostarczy wymagane materiały wraz z następującymi dokumentami: o karty gwarancyjne na urządzenia i materiały, instrukcje i karty techniczne na urządzenia, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu na zastosowane materiały. Materiały należy dostarczyć w terminie do: - oprawy w terminie nie później niż do dnia 05.11.2018 r. - kable oraz pozostałe elementy w terminie nie później niż do dnia 30.10.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31520000-7, 31527000-6, 31530000-0, 31700000-3, 31600000-2, 31500000-1, 31321200-4, 44322200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót związanych z montażem oświetlenia Kościoła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II obejmuje wykonanie wszystkich robót związanych montażem materiałów do oświetlenia kościoła tj. wykonanie instalacji elektrycznych oraz okablowania w terminie do 09.11.2018 r., natomiast w przypadku konieczności uzyskania decyzji na użytkowanie załatwienie czynności formalnoprawnych do 10.12.2018 r. Lokalizacja montażu wszystkich materiałów przedstawiona jest na rysunku Projekt zagospodarowania terenu. Wszystkie prace muszą być wykonywane pod nadzorem archeologicznym, który zostanie zapewniony przez Zamawiającego. Zakres robót nie obejmuje oświetlenia schodów. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: a. po podpisaniu umowy w terminie 3 dni: o kosztorys ofertowy - uproszczony - dotyczy części II b. po zakończeniu inwestycji: o kosztorys powykonawczy - uproszczony wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów - dotyczy części II, o certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu na zastosowane materiały - dotyczy część I i II, o oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i Kierownika budowy o zakończeniu robót- dotyczy części II, o wyniki wszystkich badań i pomiarów wymaganych prawem i normami dla elementów i robót objętych przedmiotem zamówienia- dotyczy części II, o oświadczenie Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia - dotyczy części II. Powyższe dokumenty powykonawcze należy opracować w 2 egzemplarzach. Obowiązki Wykonawcy - dotyczy części II o przed przystąpieniem do prac budowlanych - geodezyjne wytyczenie obiektu, o zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egzemplarzach, o w przypadku gdy wykonywane będą wykopy lub warstwy konstrukcyjne wymagające odpowiedniego zagęszczenia, Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu warstw zasypki piaskowej w wykopach oraz warstw konstrukcyjnych (dotyczy to warstw wykonanych z piasku)- wskaźnik zagęszczenia Is = 1,00, a pod ciągami pieszymi wskaźnik zagęszczenia Is = 0,97. Badanie należy wykonać metodą Proctora, o po zakończeniu robót budowlanych, przygotowanie dokumentów oraz złożenie ich w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji na użytkowanie zgodnie z zapisami decyzji o pozwoleniu na budowę (w terminie ogłoszenia zamówienia Zamawiający nie posiada jeszcze decyzji o pozwoleniu na budowę). Odbiór robót - dotyczy części II Roboty będą podlegały następującym etapom odbioru: a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne - odbierający Inspektor Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego; b/ odbiorowi końcowemu (odbierający: zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy) - po całkowitym zakończeniu robót składających się na przedmiot zamówienia na podstawie oświadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu Zamawiającemu na 4 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego odpowiednich dokumentów między innymi: o inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem i wyszczególnieniem wbudowanych materiałów oraz podaniem ich parametrów; o badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonane metodą Proctora; o oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót; o kosztorysu powykonawczego; o certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności; o protokół z wykonania pomiarów rezystancji dla instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu oraz z innych badań wymaganych prawem polskim i normami dla zakresu wykonanego w branży elektrycznej; o oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami; o dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadania; o zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego wraz ze szczegółowym podaniem ilości wbudowanych materiałów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 31520000-7,31527000-6,31530000-0,31700000-3,31600000-2,31500000-1,31321200-4,44322200-5,45310000-3,45231400-9

Dokument nr: 632918-N-2018, ZP.271.44.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.sulejow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Sulejowie, 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42 (sekretariat Urzędu)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-12, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie części zobowiązany jest przedłożyć tylko jedno oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie części zobowiązany jest przedłożyć tylko jedno oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: Dotyczy Części II 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa oświetlenia ulicznego o wartości łącznej nie mniejszej niż 30 000,00 zł. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie robót budowlanych (wg załącznika nr 3 do siwz) - roboty podlegają sumowaniu. 2.dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, o którym mowa w: 1) art. 24 ust. 1 Pzp, 2) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 7.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy Części II 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg załącznika nr 3 do siwz); Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówień na roboty budowlane, którego przedmiotem było budowa lub przebudowa lub rozbudowa oświetlenia ulicznego o wartości łącznej nie mniejszej niż 30 000,00 zł. W przypadku wykonania kilku robót budowlanych ich wartość podlega sumowaniu. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 4 do siwz) wraz z załączeniem stosownych dokumentów: uprawnień, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - do każdej części należy złożyć odrębny formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy) - dokumenty wspólne złożone dla jednej części zamówienia są skuteczne dla pozostałych części zamówienia. 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - do każdej części należy złożyć odrębny dokument.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.