Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zamówienia podobne do zamówienia podstawowego pn. Park Rataje

Przedmiot:

Zamówienia podobne do zamówienia podstawowego pn. Park Rataje

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ul. Plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618842010, faks 618666004
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienia podobne do zamówienia podstawowego pn. Park Rataje w Poznaniu (ZP 84)
Przedmiot zamówienia podobnego stanowią: a) montaż elementów stabilizujących drzewa w kratach ochronnych b) wzmocnienie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych na obszarze H, c) wykonanie nawierzchni Toru rowerowego, d) roboty ziemne związane z odwodnieniem terenu na obszarze H, e) remont alejek przy ul. Kruczej, f) wykonanie dodatkowych nasadzeń kompensacyjnych, g) dostosowanie układu zasilania oświetlenia, h) nasadzenia zieleni w 6 donicach, i) wykonanie dojścia do karuzeli dla niepełnosprawnych i do istniejącego chodnika na Os. Polan, j) dowiązanie drogi rowerowej z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Piłsudskiego, k) budowa chodnika przy boisku MKS Przemysław, l) wykonanie dodatkowych usług transportu elementów infrastruktury kolejowej, m) wykonanie dodatkowej infrastruktury podziemnej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa parku, n) wykonanie zasilania 4 lamp o wys. 60 cm na obszarze H, o) połączenie obszaru D i E (wykonanie ścieżki rowerowej, chodnika, nasadzeń w pasie rozdziału, w związku z wykupem gruntu przez Miasto Poznań), p) wykonanie tabliczek informacyjnych i plansz edukacyjnych, q) wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu

Dokument nr: 500240440-N-2018, PIM/10/18/ZP84/2016-79

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności [...] w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości". Wskazane powyżej przesłanki udzielenia zamówienia podobnego zostały spełnione z uwagi na to, że: - udzielenie zamówienia podobnego nastąpi w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego - zamówienia podstawowego udzielono w dniu 19 kwietnia 2017 r. w wyniku zawarcia umowy nr RU-52/PIM/2017/MWe/2016-79, - udzielenie zamówienia podstawowego nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - nr ref. postepowania PIM/02/17/ZP7/LXXIX - nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień publicznych Urzędu Zamówień Publicznych: 26885-2017 z dnia 16/02/2017; - krótki opis przedmiotu zamówienia podstawowego: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac polegających na budowie Parku Rataje w Poznaniu, zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją nr 207/2016 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.02.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, decyzją nr 405/2016 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 004.03.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, decyzją nr 1809/2016 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.08.2016 r. o zmianie pozwolenia na budowę. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze wraz z inwentaryzacją położenia wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie, słupy telefoniczne, elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i inne - przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, b) budowę ciągów pieszo-rowerowych, c) nasadzenia zieleni, d) renowację oraz transport powierzonych przez Zamawiającego ruchomości, szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, e) budowę skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej, f) budowę placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji, g) budowę placu z fontanną, h) małą architekturę. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi i dostawy, związane z wykonywanymi robotami budowlanymi - udzielenie zamówienia podobnego nastąpi dotychczasowemu Wykonawcy, tj: SKANSKA S.A., Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa (wcześniejszy adres: ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa) - możliwość udzielnie zamówień podobnych była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych - sekcja II.7): Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego. - zamówienie podobne polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług co stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem - przedmiot zamówienia podobnego stanowią: a) montaż elementów stabilizujących drzewa w kratach ochronnych b) wzmocnienie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych na obszarze H, c) wykonanie nawierzchni Toru rowerowego, d) roboty ziemne związane z odwodnieniem terenu na obszarze H, e) remont alejek przy ul. Kruczej, f) wykonanie dodatkowych nasadzeń kompensacyjnych, g) dostosowanie układu zasilania oświetlenia, h) nasadzenia zieleni w 6 donicach, i) wykonanie dojścia do karuzeli dla niepełnosprawnych i do istniejącego chodnika na Os. Polan, j) dowiązanie drogi rowerowej z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Piłsudskiego, k) budowa chodnika przy boisku MKS Przemysław, l) wykonanie dodatkowych usług transportu elementów infrastruktury kolejowej, m) wykonanie dodatkowej infrastruktury podziemnej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa parku, n) wykonanie zasilania 4 lamp o wys. 60 cm na obszarze H, o) połączenie obszaru D i E (wykonanie ścieżki rowerowej, chodnika, nasadzeń w pasie rozdziału, w związku z wykupem gruntu przez Miasto Poznań), p) wykonanie tabliczek informacyjnych i plansz edukacyjnych, q) wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu, - Wskazane powyżej roboty budowlane/usługi znajdują swoje odpowiedniki w przedmiocie zamówienia podstawowego, opisanego przez Zamawiającego za pomocą wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także pomocniczych/orientacyjnych przedmiarach robót. - tożsama pozostaje lokalizacja robót - obszar Parku Rataje w Poznaniu. - dzięki wykonaniu zamówienia podobnego możliwe będzie zakończenia zamówienia podstawowego. - całkowita wartość zamówienia podobnego: 963 707,38 zł - równowartość 223 509,84 euro nie przekracza wartości zamówień podobnych uwzględnionych podczas szacowania wartości całowitej zamówienia podstawowego - przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział zamówienia podobne o wartości netto do kwoty 4 250 000,00 zł, co stanowiło równowartość 1 017 257,47 euro (przy całkowitej wartości zamówienia podstawowego w wysokości 21 250 000,00,00 zł, co stanowiło ówcześnie równowartość 5 089 942,27 euro) W związku z powyższym możliwe jest udzielenie zamówienia podobnego zgodnie ze wskazanym zakresem.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
SKANSKA S.A., , Al. Solidarności 173, 00-877, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.