Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
181z dziś
3832z ostatnich 7 dni
14792z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa (I cz.) materiałów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych

Przedmiot:

Dostawa (I cz.) materiałów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: BORUTA-ZACHEM BIOCHEMIA SP. Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
694700634
bartlomiej.tomaszewski@boruta-zachem.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141586
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na dostawę (I cz.) materiałów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych związanych z budową prototypu linii technologicznej - biorafinerii do symultanicznego wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy oraz sekwencyjnego wydzielania (rafinacji) produktów o wysokiej wartości dodanej na potrzeby projektu firmy Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. ,,Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych", realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (I cz.) materiałów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych związanych z budową prototypu linii technologicznej - biorafinerii do symultanicznego wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy oraz sekwencyjnego wydzielania (rafinacji) produktów o wysokiej wartości dodanej.
Cel zamówienia
Dostawa na potrzeby projektu firmy Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. ,,Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych", realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przedmiot zamówienia
Dostawa (I cz.) materiałów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych związanych z budową prototypu linii technologicznej - biorafinerii do symultanicznego wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy oraz sekwencyjnego wydzielania (rafinacji) produktów o wysokiej wartości dodanej

CPV: 31600000-2

Dokument nr: 1141586

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
w siedzibie firmy: 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65;
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Harmonogram realizacji zamówienia
30 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunku
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa warunku
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę urządzeń / materiałów / podzespołów elektrycznych / elektronicznych wykorzystanych do budowy / konfiguracji linii technologicznej
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa warunku
Dodatkowe warunki
I. Zawarcie umowy o poufności;
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarciu umowy, w wysokości 0,5% wartości umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
? pieniądzu,
? poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
? gwarancjach bankowych,
? gwarancjach ubezpieczeniowych;
? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., poz. 275, z późn. zm.).
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
? w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
? przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
? przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Umowie.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub podzespołów objętych przedmiotem zamówienia,
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub podzespołów wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub podzespołów - w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub podzespoły o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub podzespołów lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
3) Pozostałe zmiany:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
e) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
? zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
g) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
? w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
? w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
h) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wypełniony formularz ofertowy, oraz:
1) Formularz potwierdzający parametry zaoferowanego przedmiotu zamówienia wypełniony zgodnie z tabelą zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4) Wykaz - Zdolność techniczna i zawodowa
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA (%)
Cena brutto [C] 60
Okres gwarancji [G] 40
2. Punktacja będzie obliczana zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Cena brutto [C]
Punktacja za cenę będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn x 60
C = ------------------
Cb
Gdzie:
C - otrzymane punkty
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych Ofert
Cb - cena brutto badanej Oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
b) Okres gwarancji [G]
W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zadeklarowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (protokołu końcowego).
Kryterium ,,okres gwarancji" będzie oceniane w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (protokołu końcowego) Liczba przyznanych punktów
1 36 (wymagane minimum) 0
2 48 20
3 60 i więcej 40
Zamawiający informuje, że oceniany w tym kryterium okres gwarancji dotyczy wyspecyfikowanego w OPZ przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferuje jeden okres gwarancji dla wszystkich wymienionych w OPZ materiałów i podzespołów.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj. albo 36 albo 48 albo 60 miesięcy (i więcej).
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy.
Wykonawca złoży, po zawarciu umowy, dokument gwarancji jakości, obejmujący okres zaoferowany przez Wykonawcę, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. wskazanie w niepełnych miesiącach), oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a Zamawiający uzna, że deklarowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (protokołu końcowego).
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta danego materiału lub podzespołu przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu punktów za każde z ww. kryterium oceny ofert, zgodnie z wzorem P = C + G.
Wykluczenia
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W przypadku, gdy firma znajduje się w upadłości/ w stanie likwidacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
BORUTA-ZACHEM BIOCHEMIA SP. Z O.O.
Adres
Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
694700634
NIP
9532652073
Tytuł projektu
Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych.
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0064/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartłomiej Tomaszewski; adres e-mail: bartlomiej.tomaszewski@boruta-zachem.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.