Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wentylacji mechanicznej wyporowej

Przedmiot:

Wykonanie wentylacji mechanicznej wyporowej

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą w Rzeszowie
ul. gen. Stanisława Maczka 4
35-324 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 71 72 099
kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:
,,Postępowanie numer Rz 225 - 267/2018 na wykonanie wentylacji mechanicznej wyporowej w celu
zapobieżenia zawilgoceniu pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział
w Przemyślu"

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:
,,Postępowanie numer Rz 225 - 267/2018 na wykonanie wentylacji mechanicznej wyporowej w celu
zapobieżenia zawilgoceniu pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział
w Przemyślu".
II. PRZEDMIOT I OPIS ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej wyporowej w celu zapobieżenia zawilgoceniu
pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Przemyślu.
2. Budynek w którym realizowane będą prace położony jest przy ul. Puszkina 14 w Przemyślu, chroniony jest
wpisem do rejestru zabytków w ramach zabytkowej zabudowy ul. Puszkina - decyzja nr A-535 z dnia 7.06.1983r.
oraz w ramach zabytkowej zabudowy dzielnicy willowej - ulice Dworskiego - Leszczyńskiego - Tarnawskiego -
decyzja nr A-624 z dnia 29.05.1985r. Zamawiający - jeśli zajdzie taka konieczność - zapewni pozwolenie
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację wymienionego zadania.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie polegać będzie na:
a) udrożnieniu istniejących otworów wentylacyjnych,
b) wykonaniu dodatkowej kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu piwnicy kilka centymetrów nad poziomem gruntu,
c) montażu aparatu grzewczo-wentylacyjnego w ustalonym pomieszczeniu,
d) wykonaniu czerpni powietrza w istniejącym otworze okiennym i podłączenie świeżego powietrza do aparatu
grzewczo-wentylacyjnego,
e) doprowadzeniu zasilania ze wskazanej puszki w piwnicy.
4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania w celu pozyskania innych
informacji potrzebnych do właściwego przygotowania oferty.

Dokument nr: Rz 225 - 267/2018

Specyfikacja:
Wizja lokalna jest możliwa w okresie od 8.10.2018r. do 9.10.2018r., po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
z osobą wyznaczoną.
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie oględzin jest p. Mirosław Jaszak - tel. (16) 678 22 14.

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 11.10.2018r. do godziny 12:00 e-mailem na adres: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl
- tytuł wiadomości ,,Postępowanie numer Rz 225 - 267/2018" lub w Sekretariacie Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Rzeszowie przy ul. gen. Stanisława Maczka 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Postępowanie numer
Rz 225 - 267/2018 na wykonanie wentylacji mechanicznej wyporowej w celu zapobieżenia zawilgoceniu
pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Przemyślu".

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do dnia 30.11.2018r.
2. Miejsce wykonania zamówienia:
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Oddział w Przemyślu
ul. Puszkina 14
37-700 Przemyśl

Wymagania:
5. Istotne warunki realizacji zamówienia są zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ ZASADY UZUPEŁNIANIA OFERT, POPRAWIANIA OMYŁEK
W OFERTACH ORAZ ODRZUCANIA OFERT:
1. Jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego wpisu do właściwego
rejestru gospodarczego (np. KRS, CEIDG) należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania
ewentualnych wyjaśnień (dokument - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub potwierdzonej
notarialnie kopii).
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub innych
dokumentów składanych wraz z ofertą.
3. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych polegających na
błędnych obliczeniach matematycznych, a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową
wartość oferty. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych zamawiający zawsze za prawidłową uzna
cenę jednostkową określoną w ofercie przez wykonawcę.
5. Zamawiający uprawniony będzie również do poprawienia drobnych omyłek nie mających wpływu na treść
złożonej oferty (np. poprawa oczywistych omyłek pisarskich).
IX. TERMIN PŁATNOŚCI:
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru
końcowego wraz z niezbędną dokumentacją.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT:
Ocenie podlegają jedynie oferty prawidłowo złożone.
Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o kryterium
najniższej ceny.
Sposób obliczenia ceny oferty:
a) Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego,
b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
c) cenę należy podać z podatkiem VAT wraz ze wskazaniem stawki,
d) do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty z podatkiem VAT.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania przed upływem terminu składania ofert. O każdej
zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawców, publikując jej treść na stronie BIP
http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_oip/13_oip_rzeszow, gdzie umieścił zapytanie ofertowe.
2. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 - Pzp.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt
8 ustawy Pzp.).

Uwagi:
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, ul. gen. St. Maczka 4, 35-234
Rzeszów, tel. (17) 71 72 000, fax. (17) 71 72 020;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Rzeszowie jest Pan Piotr Matuła, adres e-mail: iod@rzeszow.pip.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wentylacji mechanicznej wyporowej w celu
zapobieżenia zawilgoceniu pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Przemyślu.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
? Aneta Myrda, tel. 17 71 72 099; e-mail: aneta.myrda@rzeszow.pip.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.