Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
146z dziś
3796z ostatnich 7 dni
14757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Przedmiot:

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KAROL WĘGROCKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A,
ul. Adama Naruszewicza 13/8
35-055 Rzeszów.
powiat: Rzeszów
791453932
fhual@hot.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141606
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie KAROL WĘGROCKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A w ramach projektu 2.3.1 POIR.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do przedsiębiorstwa KAROL WĘGROCKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A
Przedmiot zamówienia
L.p. Przedmiot zamówienia Ilość
1. Stacja robocza-6 szt.
2. UPS-5 szt.
3. Monitor-6 szt.
4. Laptop- 4 szt.
5. Skaner HD-1 szt.
6. Serwer- 1 szt.
7. Program komputerowy do projektowania kształtu budowy-3 szt.
8. System do inwentaryzacji obiektów budowlanych w 3D-1 szt.
9. System do pomiaru torów antenowych-1 szt.
10. Oprogramowanie dedykowane-1 szt.
11. Skaner 3D-1 szt.
12. Kamera termowizyjna-1 szt.

CPV: 30200000-1

Dokument nr: 1141606, 1/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: fhual@hot.pl lub dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera do siedziby KAROL WĘGROCKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A, ul. Adama Naruszewicza 13/8, 35-055 Rzeszów.
Termin składania ofert 12.10.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:
o dla pozycji 1-7 zamówienia- do 31.10.2018r.
o dla pozycji 8-12 zamówienia- do 31.01.2019r.
2. Rozliczenie za usługę odbędzie się fakturą wystawioną po zrealizowaniu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
Podmioty posiadające minimum 2 letnie doświadczenie potwierdzone referencjami (minimum 2) we wdrożeniach i obsłudze rozwiązań wielkoformatowych pracujących w technologii CCD. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie minimum
2 referencji potwierdzających jego doświadczenie poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Dodatkowe warunki
Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty). Oferent zobligowany jest do załączenia kopii zaświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.
Okres ważności oferty - co najmniej 60 dni.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania lub sposobu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych zmian w celu należytej realizacji Projektu.
2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby oraz danych identyfikacyjnych Zamawiającego.
3. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy .
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
o kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem minimum 2 referencji;
o kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa poświadczoną za zgodność z oryginałem

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Oferent nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
2. Oferty dopuszczone do udziału w postepowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie
z poniższymi kryteriami:
a) Cena brutto- 90%:
W kryterium ,,Cena brutto" (C) najwyższą liczbę punktów (90,00 punktów) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto( z podatkiem VAT) , a każda następna zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (najniższa oferowana cena brutto x 90) : cena oferty ocenianej.
b) Termin płatności - 10%:
W kryterium ,,Termin płatności" (T) oferta może uzyskać maksymalnie 10,00 punktów.
Najwyższą liczbę punktów tj. 10,00 otrzyma oferta/y zawierająca/ce najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej zgodnie z poniższym opisem:
Termin płatności do 7 dni: 1,00 punkt.
Termin płatności od 8 do 14 dni: 5,00 punktów.
Termin płatności od 15 dni: 10,00 punktów.
3. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyska największą ilości punktów obliczoną według wzoru:
K = C + T, gdzie
K - łączna liczba punktów za ocenianą ofertę,
C - liczba punktów za cenę brutto,
T - liczba punktów za termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury podany w dniach.
4. Ogólna ilość uzyskanych punktów (K) nie może przekroczyć 100,00 punktów. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.
6. Z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.
Wykluczenia
Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Rażąco niską cenę uznaje się jest cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zmówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KAROL WĘGROCKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A
Adres
Adama Stanisława Naruszewicza 13/8
35-055 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu
791453932
NIP
8133533403
Tytuł projektu
,,Implementacja zaawansowanego systemu obsługi dokumentów projektowych w wyniku skorzystania z usług doradczych w zakresie innowacji"
Numer projektu
POIR.02.03.01-18-0022/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Karol Węgrocki

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.