Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
130z dziś
3780z ostatnich 7 dni
14741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,Mokre Łąki" Izabelin sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8 Truskaw pok. 312.
05-080 Izabelin
powiat: warszawski zachodni
22 721 80 72
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141617
Województwo: mazowieckie
Miasto: Izabelin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Abrahama i Sierakowska) - etap I" (Znak sprawy: JRP/U/8/2018)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowlanego (zwanych też dalej ,,inwestycjami") w ramach projektu pn. ,,Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin - część II", nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
Cel zamówienia
Powołanie inwestora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Abrahama i Sierakowska) - etap I"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowlanego (zwanych też dalej ,,inwestycjami") w ramach projektu pn. ,,Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin - część II", nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nadzorów inwestorskich w poniższym zakresie:
1. Nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Abrahama i Sierakowska) - etap I. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej Dz 110 o długości 1.145,30 m oraz DN 80 o długości 25,10 m wraz z infrastrukturą towarzysząca.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1141617, JRP/U/8/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2018 r. o godzinie 14:00. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego z podaniem ceny i z kompletem dokumentów, wymienionych w pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,Mokre Łąki" Izabelin sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, pok. 312.
Ofertę należy złożyć zgodnie z formą określoną w pkt 8 zapytania ofertowego, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nadawca:
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre Łąki" Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
OFERTA W POSTĘPOWANIU pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ,,Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Abrahama i Sierakowska) - etap I".
(Znak sprawy: JRP/U/8/2018)

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Gmina Izabelin
Harmonogram realizacji zamówienia
Do 135 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponuje lub będzie dysponować osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Inspektorem/inspektorami Nadzoru Inwestorskiego - specjalista w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który /które powinien/powinny spełniać następujące wymagania:
- posiadać łącznie min. 2 lata doświadczenia zawodowego polegającego na nadzorowaniu
(tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru) robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnych lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót) robotami budowalnymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnych.
- posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi
w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia
w życie przepisów określających zmianę);
2) zmiany terminu wykonania umowy:
a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego
z Wykonawcą robót budowlanych,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
4) inne zmiany - w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Strony zastrzegły co innego w treści umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
2. Wykaz osób (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz kopią uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji
w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 84% wagi
2. Czas reakcji - 6% wagi
3. Liczba wizyt na terenie inwestycji - 10% wagi
1) Kryterium cena
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Cena = (Cn /Cb) x 100 pkt x 94%
Gdzie:
Cn - oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto oferty,
Cb - oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.
2) Kryterium czas reakcji
Należy wskazać w ofercie czas reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym.
Ilość punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
Czas reakcji do 2 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego - 6 pkt.
Czas reakcji do 3 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego - 4 pkt.
Czas reakcji do 4 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego - 2 pkt.
Wykonawca w ofercie musi zaproponować czas reakcji w liczbach do 2, 3 lub 4 godzin. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego czasu reakcji lub poda czas reakcji powyżej 4 godzin to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
3) Kryterium liczba wizyt na terenie inwestycji
Należy wskazać w ofercie liczbę wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie inwestycji w tygodniu, przy założeniu, że zadania budowlane wykonywane są w każdy dzień roboczy.
Ilość punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
Wizyty 5 dni w tygodniu - 10 pkt.
Wizyty 4 dni w tygodniu - 7,5 pkt.
Wizyty 3 dni w tygodniu - 5 pkt.
Wizyty 2 dni w tygodniu - 2,5 pkt.
Wizyty 1 dzień w tygodniu - 0 pkt.
Wykonawca w ofercie musi zaproponować liczbę wizyt na terenie inwestycji w dniach od 1 do 5 dni w tygodniu.
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie liczby wizyt na terenie inwestycji lub liczbę wizyt mniejszą niż 1 dzień w tygodniu, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów łącznie za powyższe kryteria oraz którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN ,,MOKRE ŁĄKI" SP. Z O.O.
Adres
Mokre Łąki 8
05-080 Truskaw
mazowieckie , warszawski zachodni
Numer telefonu
022/721-80-72
Fax
022/721-84-24
NIP
1181592156
Tytuł projektu
Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Izabelin
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0102/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Kowalska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 721 80 72

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.