Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana płytek PVC na gres

Przedmiot:

Wymiana płytek PVC na gres

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 537 51 24, tel. 81 537 53 10;
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia: Wymiana płytek PVC na gres w sali 39 w budynku Wydziału Chemii - Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33 w Lublinie.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 składającego się z:
1.1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Sanitarnych;
1.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych;
1.3 Przedmiaru Robót Br. Budowlana;
1.4 Przedmiar Robót Br. Sanitarnej;
1.5 Przedmiaru Robót Br. Elektryczna;
2) Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace - będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

Otwarcie ofert: 2) Oferty zostaną otwarte w dniu: 12.10.2018r. o godz. 09:45 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia: 12.10.2018r. do godz.09:30.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
6. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
5) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: ,,Wymiana płytek PVC na gres w sali 39 w budynku Wydziału Chemii - Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33 w Lublinie".
- ,,Nie otwierać przed : 12.10.2018r. oraz,
- nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.
7) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
10. Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
11. Zawarcie umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu:
mgr inż. Emil Nalewajek - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 51 24;
mgr inż. Milena Gałata - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 53 10;
mgr inż. Paweł Kuczyński - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 81 537 51 24;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.