Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT DROGI

Przedmiot:

REMONT DROGI

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Olesno
Władysława Jagiełły 1
33-210 Olesno
powiat: dąbrowski
14 641 24 41
sekretariat@gminaolesno.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olesno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT DRÓGI PROWADZĄCEJ DO PÓL
W M. PODBORZE- ZA PARKIEM NR K180195.
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na -
remoncie drogi prowadzącej do pól w m. Podborze - za parkiem na działce ewid.:
- Podborze dz. nr 2/1 w km 0-500 - 0+750;
W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont istniejącej drogi polegający na
wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wyrównaniu ubytków podbudową z kruszywa łamanego,
wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej . Ponadto wykonane zostaną pobocza
z tłucznia kamiennego sortowanego.
DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:
Szczegółowy opis oraz zakres rzeczowy zamówienia zawarto:
- w przedmiarze robót stanowiącym dodatek nr 3 - do Zapytania ofertowego,
Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie
Zamawiającego - w Urzędzie Gminy w Oleśnie, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz.
od 8:00 - do 15:30, tel:14 641 24 41.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu :
- nie dopuszcza/ dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: ZO/15/18

Otwarcie ofert: VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 10.10.2018r.
o godz. 12:15.
2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny brutto .
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Zapytania
ofertowego przez Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gminaolesno.pl;

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: Urząd Gminy Olesno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno- do dnia
10.10.2018r. do godz. 12:00.
Oferta winna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty - wg dodatku nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. wypełniony kosztorys ofertowy zawierający szczegółową wycenę oferty - wg przedmiaru
robót stanowiącego dodatek nr 3 do Zapytania ofertowego,
W kosztorysie ofertowym muszą być wyszczególnione wszystkie nośniki cenotwórcze, na
podstawie których został on sporządzony tj.
a) wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej,
b) cena materiałów ,
c) koszty pracy sprzętu,
d) narzuty kosztów pośrednich,
e) zysk,
3. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące
oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Olesno, 33-210 Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1;
tytuł: REMONT DROGI PROWADZĄCEJ DO PÓL W M. PODBORZE- ZA PARKIEM,
oraz napis: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 10.10.2018r. godz.
12:15.

Miejsce i termin realizacji:
III.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
W terminie do 20.11.2018r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
V. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWZDZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone
w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 2 do zapytania ofertowego - (termin wykonania
warunki płatności,).
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wartość oferty ( neto oraz brutto),
- zawierać termin ważności oferty,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Uwagi:
IX. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - CENA - 100%,
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony
internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe.
2.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego,
w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XII. UWAGI KOŃCOWE
Zgodnie z art.4 pk. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2017r. poz. 1579 t.j.) wobec zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na powyższe niniejsze zaproszenie do składania
ofert nie jest zamówieniem w rozumieniu przywołanych przepisów.
ZAŁĄCZNIKI
- wzór formularza oferty - dodatek nr 1,
- projekt umowy - dodatek nr 2,
- przedmiar robót - szczegółowa wycena oferty* - dodatek nr 3,
Dokument zatwierdził w dn. 05.10.2018r.
Wójt Gminy Olesno- Witold Morawiec

Kontakt:
URZĄD GMINY OLESNO
ul. Wł. Jagiełły 1
33-210 Olesno
tel: 14 642 29 71
14 641 10 70
fax: 14 641 24 39
e-mail: sekretariat@gminaolesno.pl
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olesno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno
www.gminaolesno.pl; tel. 14.641.24.41 ; e-mail: sekretariat@gminaolesno.pl;
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Arkadiusz Morawiec pod numerem telefonu
14 641 24 41 , oraz adresem email: sekretariat@gminaolesno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.