Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Posterunków Energetycznych

Przedmiot:

Modernizacja Posterunków Energetycznych

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel. (85)740 52 32
karol.mozolewski@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizację Posterunków Energetycznych na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
- 4 zadania"
1. Przedmiot zamówienia - Modernizacja Posterunków Energetycznych na terenie PGE Dystrybucja
S.A. Oddział Białystok w Rejonie Energetycznym Białystok Miasto -4 zadania.
przyczyn.

Dokument nr: LZA/288/2018

Otwarcie ofert: 17. Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego www.pgedystrybucja.pl/przetargi. W formie pisemnej dokument
ten można uzyskać po złożeniu wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H,
pok. nr III, tel. (85) 740 52 32

Składanie ofert:
16. Oferty należy składać do: dnia 11.10.2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A.
Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. A.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - dla każdego zadania do dnia 30.04.2019 r.

Wymagania:
3. Termin związania ofertą: 45 dni.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż:
> wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -
minimum trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia na łączną kwotę minimum 100 000zł brutto;
> dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia w tym minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego oraz kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami w zakresie
obiektów budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i
elektroenergetyczne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisanym na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego tj. zarejestrowanymi w Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa (OIIB)
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania osobą posiadającą odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania
robotami w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do kierowania robotami o danej
specjalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, póz. 394).
4.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż: posiadają
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na poziomie 100 000,00 zł z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz w przypadku zamiaru
zlecenia części prac Podwykonawcom również odpowiedzialność za działania Podwykonawców.
Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy
oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych aktualny wydruk wpisu z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
5.2. umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie
spółki cywilnej;
5.3. pełnomocnictwo, jeśli oferta podpisana jest przez pełnomocnika oferenta - w formie
oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie;
5.4. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
5.5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ);
5.6. wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 11 do SIWZ);
5.7. wykaz osób posiadających wymagane kwalifikacje/licencje/uprawnienia (Załącznik nr 9 do
SIWZ);
5.8. aktualna polisa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum
100 000,00 zł, wraz z kopią dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych.
7. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy
ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
SIWZ.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
11. Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.
12. Zamawiający może, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzić dodatkowo
negocjacje handlowe.
13. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności
wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
6. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%

Kontakt:
19. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Karol Mozolewski - tel. (85)740 52 32, email - karol.mozolewski@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.