Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace budowlane

Przedmiot:

Prace budowlane

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14,
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel. 87 428 25 98,
admtechniczny245@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont nawierzchni placu przy budynku ul. Pocztowa 3 w Giżycku"
1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie niezbędnych rozbiórek istniejących nawierzchni pieszych/jezdnych, jak również wykonanie wykopów i nasypów niezbędnych do wykonania podbudowy oraz projektowanych nawierzchni,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni zgodnie z załącznikiem graficznym

- nawierzchnie przepuszczalne z betonowych płyt ażurowych gr. 10cm:

betonowe płyty ażurowe 60×40 cm w kolorze szarym - gr. 10cm (wypełnione materiałem kamiennym - grysem o frakcji 4-16mm lub trawą - mieszanka trawnikowa o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne)

podsypka ze żwiru lub piasku - gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego - gr. 25cm

warstwa odsączająca z piasku - gr. 10cm

- nawierzchnie z brukowej kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm:

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu ,,cegiełka" w kolorze szarym

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego - gr. 25cm

warstwa odsączająca z piasku - gr. 10cm

- ciągi piesze z kostki betonowej gr. 6cm:

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu ,,cegiełka" w kolorze szarym - gr. 6cm

podsypka z cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5cm

podbudowa z pospółki - gr. 10cm

- uprzątnięcie terenu prac.

Składanie ofert:
6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 12-10-2018r. do godz. 12.00.
Wyboru oferty dokona Gmina Miejska Giżycko.

Oferta powinna zawierać opis ,,Oferta - Remont nawierzchni placu przy budynku ul. Pocztowa 3 w Giżycku"

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: plac przy budynku ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Wymagany termin wykonania 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zakresu prac w pkt.2

Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.

Uwagi:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena - 100 % :

Kontakt:
Osoba do kontaktów: Krzysztof Konopka - inspektor ds. technicznych Administrator Sp. z o.o. , tel. 87 428 25 98, e-mail: admtechniczny245@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.