Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowa nawierzchni dróg

Przedmiot:

Odnowa nawierzchni dróg

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 552353536, faks 552393334
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - odcinek ul. Tadeusza Kościuszki w Elblągu
Zakres zamówienia: Wykonanie robót w zakresie: a) frezowania nawierzchni bitumicznej, b) regulacji części istniejących krawężników, c) regulacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, d) miejscowej wymiany podbudowy z kruszywa łamanego, e) ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ze spadkiem zapewniający odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi wraz z uprzednim oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową, f) odtworzenia oznakowania poziomego. Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania przedmiotu zamówienia określają przedmiar, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne, stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 6 do ZdN

Dokument nr: 500241011-N-2018, RZP.271.84.2018.AS

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Uzasadnienie faktyczne: Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) poprzez dodanie pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w innym trybie, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności, w trybie z wolnej ręki. Gmina Miasto Elbląg jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki, tj.: a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto Elbląg, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki, b) ponad 90% działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został ustalony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnione są łącznie przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Szańcowa 1, 82-300, Elbląg, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.