Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie dróg

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radymno
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
powiat: jarosławski
tel./fax 16 628 11 38
Województwo: podkarpackie
Miasto: Radymno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Radymno zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro udzielonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn: ,,Bieżące utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Radymno w 2018 roku".
2 .Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, żwirowej, tłuczniowej, umocnieniem dna rowów i skarp, wykonaniem przepustów na terenie Gminy Radymno. Zakres robót obejmuje:
- Bieżące utrzymanie sieci dróg gminnych i wewnętrznych, remonty przełomów w nawierzchniach, wyrównywanie kolein, uzupełnianie ubytków w jezdniach, poboczach i skarpach, konserwacja poboczy, naprawy zjazdów na drogach, remont)' skrzyżowań dróg, likwidacja rozmyć nawierzchni. Wyładunek i wbudowanie (rozplantowanie) w miejsca uszkodzone tłuczniem Trakcja (K63 mm
- Bieżące utrzymanie sieci dróg gminnych i wewnętrznych, remonty przełomów w nawierzchniach, wyrównywanie kolein, uzupełnianie ubytków w jezdniach, poboczach i skarpach, konserwacja poboczy, naprawy zjazdów na drogach, remonty skrzyżowań dróg, likwidacja rozmyć nawierzchni. Wyładunek i wbudowanie (rozplantowanie) w miejsca uszkodzone klińcem frakcja 0-K51 mm
Wykonanie przepustów z montażem nowych rur śr. 500 mm (PVC) ułożonych na lawie fundamentowej z pospółki grub. 20cm wraz z zasypką i robotami ziemnymi. Wykonanie ubezpieczenia skarp) płytami ażurowymi typu "KRATA" mała Ułożenie ścieków ulicznych z prefabrykatów betonowych o wymiarach 50*50*20 cm na lawie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w układzie kaskadowym dostosowanym do spadku terenu
Ścieki na podsypce cementowo - piaskowej z elementów betonowych wg. KPlLD 01.25 (ściek skarpowy trapezowy)
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie lm 24kg Zakończenia barier ochronnych jednostronnych o masie Im 24kg

Dokument nr: ZP.7021.104.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, sala narad (parter) -pok. nr 8 o godz. 12.00.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć w terminie do 12.10.2018 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Radymno - biuro podawcze - parter budynku , ul. Lwowska 38. 37-550 Radymno do godziny 11.00.
b) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
.Wymagany
termin wykonania zakresu robót do 30.11.2018 r.

Wymagania:
Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone w harmonogramie miejsca prac.
Zakres prac i odpowiedzialność wykonawcy obejmuje również:
- Organizację i zagospodarowanie zaplecza wykonywania usługi.
Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca,
- Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
- Informowanie Zamawiającego telefonicznie każdego dnia roboczego o miejscu wykonania usługi,
- Prowadzenie robót związanych z realizacją zadania wymaga wprowadzenia tymczasowych organizacji ruchu drogowego na wykonywanych odcinkach. Wykonawca jest zobowiązany do

takiego prowadzenia robót, aby utrudnienia w ruchu na drodze miały charakter krótkotrwały i nie prowadziły do powstawania zagrożeń bezpieczeństwa użytkowników drogi. Budowę (roboty budowlane) należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p. poż.
W trakcie prac należy zwrócić uwagę na wzajemne położenie innych mediów mogących się
znajdować w pasie drogowym.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały niezbędne do ich wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z materiałów nowych, własnych. Użyte materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogom opisu przedmiotu zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną.
Sprzęt - wykonawca przystępujący do zapytania ofertowego powinien dysponować sprzętem
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci:
o równiarka samojezdna lub koparko - ładowarka
>> samochód ciężarowy o ładowności pow. 10 t
* samochód dostawczy wielozadaniowy skrzyniowy o lad. pow. 1 t.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesięcy.
5. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
-Cena: waga kryterium 100%
12. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów pisemnie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, lub też jego negatywnego rozstrzygnięcia (nie wybrania żadnej ze złożonych ofert).

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Beata Galęza - Kierownik Referatu Inwestycji i Geodezji tel. 16 628 11 38 wew. 31, b.galeza@ugradymno.pl
Grzegorz Alszer, tel. 16 628 13 67,
g.alszer@ugradymno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.