Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
tel. 62 738-77-00 fax 62 735-36-90
biuro@wodkan.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: 5.000,00 złotych
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury.
Roboty budowlane związane z ww. zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, niniejszą SWZ, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:
budowę sieci wodociągowej z rur PEHD 100 PN 10 średnicy: 1 10mm - długość 412 m; 160mm - długość 8 m; 200mm przewiertowa- długość 14 m;
montaż hydrantu podziemnego DN 80 mm (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563, ochrona antykorozyjna zewnętrzna i wewnętrzna farbą proszkową na bazie żywicy epoksydowej min. 250 jim DIN 30677 wg wymogów GSK -RAL potwierdzone certyfikatem wraz z zasuwą odcinającą DN 80 z obudową, skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym oraz otuliną zabezpieczającą dolną część hydrantu - kpl. 1, montaż zasuw kołnierzowych (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563 malowanego farbą epoksydową ( grubość powłoki ochronnej min. 250 |im) DIN 30677 wg wymogów GSK -RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM , z obudową i skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym,
montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie - farbą epoksydową na zewnątrz wewnątrz (min. GGG40, wg DIN 30677). - przełączenie istniejących przyłączy oraz wymiana przyłączy wodociągowych z rur PE średnicy
40mm, długość 222,5m. Dopuszcza się stosowanie metod bezwykopowych. W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do:
całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia,
stałej dostawy wody (by-pass) do odbiorców oraz z odpowiednim wyprzedzeniem powiadamianie odbiorców o braku dostaw wody na czas przełączania do wybudowanej sieci wodociągowej,
montażu połączeń kołnierzowych za pomocą śrub ze stali nierdzewnej, odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego zgodnie z decyzją zarządcy drogi, przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności terenu budowy, kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,
bieżącego usuwania, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, niezbędnego zabezpieczenia budowy w zakresie p.poż. i bhp,
ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych robót, ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, sieć teletechniczna),
ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych ofertą,
ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, z którymi występuje kolizja,
ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160mm, gazowej do średnicy 80mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z zaprojektowanym w Projekcie Budowlanym uzbrojeniem podziemnym,
zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania,
przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,
zgłoszenia do odbioru końcowego: robót budowlanych i przedmiotu umowy oraz uczestnictwo w czynnościach odbiorowych,
pisemnego zapewnienie o usunięciu stwierdzonych wad, uczestnictwa w naradach koordynacyjnych. Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej.
Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu i przekazanie zamawiającemu trzech egzemplarzy zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej wykonanych robót.

Dokument nr: SW/16/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, budynek B, pokój nr 102 - sala narad: w dniu 12.10.2018r. o godz,12:30.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27, w sekretariacie spółki (pierwsze piętro - budynek A), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.10.2018r.do godz,12:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
,,WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Oferta w postępowaniu na: Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury. Nie otwierać przed dniem: 12.10.2018r. godz.l2:30." 3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

Wymagania:
9. Wadium
1. Wysokość wadium
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 złotych.
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art., 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. 2016, poz. 359 z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie - wykonawcy, beneficjenta gwarancji - zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
a) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji,
d) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji nieodwołalnie, bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3) Postanowienia pkt 9.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 9.2.1) b) i 9.2.l)e).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego:
93 1540 1173 2001 4000 0055 0001
tytuł wpłaty: ,,Wadium: ,,Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w
Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury". Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), przesłanej lub doręczonej na adres zamawiającego opisanej:
,,WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Wadium w postępowaniu na Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury z dopiskiem ,,KASA".
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
Data i godzina otrzymania wadium przez zamawiającego decyduje o spełnieniu warunku określonego w punkcie 9.4 IDW.
4. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia 12.10.2018r. do godz. 12:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy stwierdzi, że wskazany w punkcie 9.3.1) rachunek bankowy zamawiającego został uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
5. Zwrot wadium
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 39 regulaminu.
6. Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Informacje będą udzielane w dni robocze, zgodnie z pkt. 22 EDW.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.