Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT ELEMENTÓW OŚRODKA SZKOLENIA FIZYCZNEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM

Przedmiot:

REMONT ELEMENTÓW OŚRODKA SZKOLENIA FIZYCZNEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu
ul. ul. Czwartaków 3
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
tel. 261 48 32 90, faks 261 48 32 22
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT ELEMENTÓW OŚRODKA SZKOLENIA FIZYCZNEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. HALLERA 62 W GRUDZIĄDZU - sprawa nr 96/2018
1. Przedmiotem zamówienia jest remont elementów ośrodka szkolenia fizycznego w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera 62 w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty malarskie elementów ośrodka szkolenia fizycznego - elementy betonowe, stalowe i drewniane, rozebranie nawierzchni betonowych i wykonanie w tych miejscach nawierzchni z kostki betonowej, uzupełnienie piasku w wybranych elementach ośrodka szkolenia fizycznego, wymiana haków, łańcuchów i desek drewnianych w wybranych elementach ośrodka szkolenia fizycznego, wymiana (obetonowanie) kręgów betonowych, osadzenie (poprawienie) istniejących obrzeży betonowych bieżni, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. Wykonawca w ramach realizacji robót zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt oświetlenie terenu robót, ogrodzenie etapów robót, znaki ostrzegawcze na terenie robót, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1125): KOD CPV: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe KOD CPV: 45233222 -1 - roboty w zakresie układania chodników KOD CPV: 45442100-8 - roboty malarskie KOD CPV: 90500000-2 - usługi związane z odpadami 2. Budynek w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie nieczynny. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób pozostających w obiekcie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa (w tym przedmiar robót) 4. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 5. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo użytkowania przedmiotu zamówienia. 6. Kalkulacja ceny zaoferowanej przez Wykonawcę obejmuje materiały zaproponowane w dokumentacji. 7. Każdorazowe dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zadania będzie następowało na podstawie wykazu - zestawienia wwożonych materiałów i ich ilości, ze wskazaniem przedmiotu umowy i numeru umowy, której dotyczą. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z prawem budowlanym, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 9. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowanymi jak w załącznikach do umowy oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 10. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt); 2) zabezpieczenia obiektu przed uszkodzeniami, dewastacją. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 11. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 21) oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca winien posiadać uprawnienia (lub jego podwykonawca) w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 z późn.zm.) obejmujące przedmiotowo odpady w postaci gruzu. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy aby co najmniej dwie osoby wykonujące ogółem czynności w zakresie robót malarskich oraz robót budowlanych polegających na rozbiórce nawierzchni betonowych i wykonaniu w tych miejscach nawierzchni z kostki betonowej objętych przedmiotem zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz.108 j.t.) co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym

CPV: 45111300-1, 45233222-1, 45442100-8, 90500000-2

Dokument nr: 500241553-N-2018, 96/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1) Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) Podstawa prawna: art. 62 ust 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.,) tj. ,,w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (...), nie zostały złożone żadne oferty (...), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Uzasadnienie faktyczne: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy przeprowadził w roku 2018 dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie ,,REMONT ELEMENTÓW OŚRODKA SZKOLENIA FIZYCZNEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. HALLERA 62 W GRUDZIĄDZU, sprawy o sygnaturze akt: o 44/2018 - numer Ogłoszenia o zamówieniu 563042- N - 2018, wartość zamówienia: (wartość netto: 52.752,17 zł tj. 12.234,66 EURO), tryb: przetarg nieograniczony. o 58/2018 - numer Ogłoszenia o zamówieniu 573189- N -2018, wartość zamówienia: (wartość netto: 56 433,20 zł tj. 13 088,39 EURO), tryb: przetarg nieograniczony. Każde z powyżej wymienionych postępowań zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP (nie złożono żadnej oferty). o 69/2018 - wartość zamówienia: (wartość netto: 56 433,20 zł tj. 13 088,39 EURO), tryb: negocjacje bez ogłoszenia (NBO); Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP (nie złożono żadnej oferty). Pomimo przeprowadzonych negocjacji z żaden z Wykonawców, którzy przystąpili do negocjacji nie złożył oferty. Przesłanka i okoliczność określona treścią art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP została spełniona w zakresie wyboru trybu postępowania (NBO) dla sprawy nowo wszczynanej o sygnaturze 96/2018. W uprzednio prowadzonych postępowaniach w trybie - przetarg nieograniczony (sprawa numer 44/2018, 58/2018) nie wpłynęła żadna oferta, w tym żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu na mocy art. 89 ustawy PZP, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest powtórzeniem uprzednio prowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz negocjacji bez ogłoszenia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Ogólnobudowlany mistrz Jurek Adrychowski, adrychowscy@wp.pl, Dolna Grupa, ul. Słoneczna 7, 86-134, Dragacz, kraj/woj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.