Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa części zużywalnych do systemów oczyszczania wody

Przedmiot:

Zakup i dostawa części zużywalnych do systemów oczyszczania wody

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,
ul. Lipowa 16,
90-743 Łódź
powiat: Łódź
tel.: 42 633 33 43 wew. 127 lub 721 810 142
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę części zużywalnych do systemów oczyszczania wody.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do zaproszenia ofertowego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 r. o godz. 12:10
w siedzibie Zamawiającego pok. 312.

Składanie ofert:
9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego, Łódź ul. Lipowa 16 pok. 307 (Sekretariat), termin składania ofert upływa
dnia 12.10.2018 r. o godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2) termin wykonania zamówienia: 09.11.2018 r.

Wymagania:
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków - o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
- oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem".

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik Nr 1,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 2
- kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS.
- parafowany przez Wykonawcę wzór umowy załącznik Nr 3.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest
Włodzimierz Andrzejczak, tel.: 42 633 33 43 wew. 127 lub 721 810 142, oświadczenia lub
dokumenty przekazujemy faksem lub pocztą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
8) Opis sposobu przygotowywania ofert: Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie
pisemnej której treść jest zgodna z zaproszeniem do złożenia oferty.
10) Opis sposobu obliczenia ceny: cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą części zużywalnych do siedziby Zamawiającego.

1 1) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena - 100%.

12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.