Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel.0-59-842-07-30 tel.0-59-842-02-69
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1139G w m. Główczyce od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w kierunku m. Klęcino na łącznej długości około 0,15km. W ramach robót przewidziano wykonanie:

Przełożenia istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

Poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 6,00m,

Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej wzdłuż poszerzonej krawędzi jezdni,

Nawierzchni parkingu i zjazdu z kostki betonowej.

Elementy robót do wykonania zgodnie z technologią i w ilości wskazanej w przedmiarze robót.

Dokument nr: ZDP-GIZ.2610.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi o godz. 11.30 dnia 12.10.2018r. na sali konferencyjnej pokój nr 17.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia12.10.2018, do godziny 11:00 w zamkniętej kopercie, w sekretariacie ZDP w Słupsku.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: 30.11.2018 r.

Wymagania:
Wykonawca przy składaniu oferty powinien mieć na uwadze, że Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie jego firmy tj.:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Dokumenty potwierdzające, że firma posiada doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej przy drogach publicznych wraz z podaniem terminu ich wykonania, długości wykonanych chodników oraz wartości i rzetelność wykonanych robót potwierdzonych przez zleceniobiorców.

Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres 36 miesięcy. Od momentu rozpoczęcia robót do ich zakończenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ich mieniu w trakcie wykonywanych robót oraz odpowiedzialność za uszkodzenia infrastruktury drogowej, komunalnej, komunikacyjne i inne.

Kontakt:
W razie wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych należy skontaktować się z Głównym Inżynierem, Panem Pawłem Bojkowskim tel. 783-720-040.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.