Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
130z dziś
3780z ostatnich 7 dni
14741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pustostanów lokali mieszkalnych

Przedmiot:

Remont pustostanów lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. ul. gen. Józefa Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 6323215, faks 22 6327242
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2018 r. (27 lokali)
Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, które należy wykonać zgodnie z protokółami określającymi zakres prac remontowych w lokalu oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, będącymi integralną częścią niniejszego zaproszenia. Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą w formie inwentaryzacji budowlanej. Dopuszczalne wartości remontów lokali mieszkalnych wskazane w formularzu oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz wzorze umowy, określone zostały w Uchwale nr 13941/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 05.10.2018 r. Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, będący integralną częścią niniejszego zaproszenia. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), tj. w szczególności 1 osoba wykonująca prace ogólnobudowlane, 1 osoba wykonująca prace sanitarne oraz 1 osoba wykonująca prace elektryczne. 2. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 6. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w pkt. 1, wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 7. Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych obowiązków nałożonych na Wykonawcę przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i zasady etyki zawodowej. 9. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 2 i następnych przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej ,,RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 2 i następnych, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 3 i 4 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy

Dokument nr: 500241585-N-2018, ZP.172.2018.JR

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art.67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne Proponowany tryb z wolnej ręki wynika z faktu, że zachodzi okoliczność zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ,,ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia" Wskazane w ww. decyzji PINB art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust.2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowią, że w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym - organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Ponadto w tej decyzji organ nadzoru budowlanego zakazał użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. W rezultacie skutkuje to wymogiem natychmiastowej realizacji zamówienia polegającego na remoncie wytypowanych lokali mieszkalnych, celem ich zapewnienia dla mieszkańców wykwaterowywanych w trybie pilnym z budynku położonego przy ul. Piaskowej 9. Niemożliwym przy tym jest zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów, w szczególności przetargu nieograniczonego (w tym ostatnim przypadku okres do zawarcia umowy to co najmniej 30 dni). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się do wyjątkowych sytuacji umożliwiających zastosowanie przedmiotowego trybu należy zaliczyć m.in. awarie, niespodziewane wypadki wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego. Uzasadnienie faktyczne W dniu 25.07.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr IOT/255/2018 (załącznik do wniosku) nakazującą natychmiastowe wyłączenie z użytkowania trzech klatek schodowych budynku przy ul. Piaskowej 9. Pismem nr UD-XVII-WZL-LM.7142.237.2018.ABI z dnia 30.07.2018 r. Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wola przekazał wstępną listę pustostanów lokali mieszkalnych wytypowanych do wykonania prac remontowych celem zasiedlenia w związku z koniecznością wykwaterowania lokali w budynku przy ul. Piaskowej 9, która była jeszcze weryfikowana w miesiącu sierpniu br. Z uwagi na wyjątkową sytuację, której zamawiający nie mógł przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia polegającego na remoncie pustostanów lokali mieszkalnych, na które nie zostały wydane przez Wydział Zasobów Lokalowych skierowania do zawarcia umowy najmu. W ramach zamówienia z wolnej ręki planowany jest remont w 27 lokalach, odpowiednio: Część I - 10 lokali - 274 487,50 zł netto, Część II - 8 lokali - 250 866,67 zł netto, Część III - 9 lokali - 256502,33 zł netto, Mając na uwadze decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą natychmiastowe wyłączenie z użytkowania trzech klatek schodowych w budynku przy ul. Piaskowej 9 zasadnym jest udzielenie Wykonawcom zamówienia z wolnej ręki. Powyższy tryb postępowania pozwoli na szybkie wyłonienie wykonawców prac remontowych objętych przedmiotowym zamówieniem, zapewni ciągłość realizowanych zadań oraz ich prawidłowe wykonanie, celem zapewnienia lokali mieszkalnych wykwaterowanym mieszkańcom.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Część nr II - remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2018 r. (8 lokali)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BUILDMORE Sp. z o.o., , ul. Międzynarodowa 50 lok.U2, 03-922, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.