Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
130z dziś
3780z ostatnich 7 dni
14741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Farby odblaskowe

Przedmiot:

Farby odblaskowe

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
063 247-53-64
grochowski.krzysztof@kwbkonin.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,493750,9c0206ec8bebb128e1a28d60e51788eb.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EZ10 - farby odblaskowe pr. Soppec Fluo.
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający)
zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę:
1. Przedmiot zamówienia:
Farba odblaskowa do znakowania pomarańczowa i czerwona , pr. SOPPEC FLUO, op. 500 ml w ilości po 15 sztuk.
Proszę składać oferty wyłącznie na produkty wskazanego producenta!
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe i oryginalne,
b) do dostarczanych materiałów należy dołączać wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru tj. atest materiałowy, certyfikat jakości, zgodności czy aktualną kartę charakterystyki.
3. Warunki dostawy:
a) termin dostawy do 7 dni roboczych, inny dłuższy termin dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści złożonej oferty,
b) miejsce i godziny dostaw: wyłącznie dni robocze w godzinach 6.00 - 13.00, magazyn 06, 62-530 Kazimierz Biskupi,
c) transport: - na koszt Dostawcy,
d) termin i forma płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury,
e) wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu,
4. Oferty:
a) oferty będą przyjmowane do dnia 11.10.2018r. godz. 09.00,
b) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
c) oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej,
d) oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu,
e) oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
f) W treści oferty należy podać: producenta, okres gwarancji liczony w miesiącach, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu),
g) jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty,
h) otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów,
i) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.
5. Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem,
b) oświadczenie o wypełnieniu przez Dostawcę/Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO,
6. Oferent zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
7. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy lub braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy,
b) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura, lub list przewozowy),
c) odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla
innych Odbiorców,
d) odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13.00,
e) odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego,
f) zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
g) zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
h) swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
i) częściowego wyboru oferty w ramach danej pozycji przedmiotu zamówienia,
j) odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
k) zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji lub kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytacja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.),
l) w sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa w aukcji testowej,
ł) żądania od Dostawcy pisemnego potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
m) w przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
8. Pozostałe:
a) pytania w sprawach technicznych można składać przez platformę zakupową,
b) komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną,
c) złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu korzystania z Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://kwbkonin.logintrade.net/rejestracja/, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych zamieszczonej w niniejszym zapytaniu ofertowym,
d) złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformy Zakupowej Zamawiającego,
e) Oferent składając ofertę w czasie aukcji akceptuje zawarte w opisie aukcji warunki,
f) dostawy mogą być realizowane wyłącznie na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia
g) Oferent składając ofertę oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT,
h) w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych.
Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej,
i) Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał,
j) w celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały wykorzystane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
9. W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności materiału, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Farba odblaskowa do znakowania spray 30 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ10 - farby odblaskowe pr. Soppec Fluo."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z2919/13119

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
09- 10- 2018 08: 20
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
11- 10- 2018 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
11- 10- 2018 08: 00

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Grochowski
tel: 063 247-53-64
e-mail: grochowski.krzysztof@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.